Danh sách tiểu hành tinh/105401–105500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105401 2000 QM144 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105402 2000 QZ144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105403 2000 QU145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105404 2000 QZ145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105405 2000 QM148 27/08/2000 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
105406 2000 QN150 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105407 2000 QE153 29/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
105408 2000 QO153 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105409 2000 QX153 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105410 2000 QL154 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105411 2000 QQ154 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105412 2000 QY154 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105413 2000 QF155 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105414 2000 QA159 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105415 2000 QW159 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105416 2000 QY161 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105417 2000 QL163 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105418 2000 QR164 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105419 2000 QR165 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105420 2000 QB167 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105421 2000 QL167 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105422 2000 QW167 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105423 2000 QA168 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105424 2000 QD173 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105425 2000 QF173 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105426 2000 QK173 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105427 2000 QL173 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
105428 2000 QT173 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105429 2000 QN174 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105430 2000 QR174 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105431 2000 QH176 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
105432 2000 QJ176 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105433 2000 QN176 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105434 2000 QA177 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105435 2000 QJ177 31/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
105436 2000 QS177 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105437 2000 QR178 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105438 2000 QD179 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105439 2000 QM179 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105440 2000 QF180 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105441 2000 QU180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
105442 2000 QW180 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105443 2000 QY180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105444 2000 QU182 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105445 2000 QW182 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
105446 2000 QS183 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105447 2000 QU183 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105448 2000 QZ190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105449 2000 QA191 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105450 2000 QE191 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105451 2000 QZ192 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105452 2000 QB193 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105453 2000 QX194 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105454 2000 QP195 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105455 2000 QJ197 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105456 2000 QK197 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105457 2000 QG198 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
105458 2000 QN199 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
105459 2000 QX199 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105460 2000 QV201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105461 2000 QH205 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105462 2000 QG206 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105463 2000 QT206 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105464 2000 QD207 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105465 2000 QO207 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105466 2000 QP207 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105467 2000 QD208 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105468 2000 QF208 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105469 2000 QA209 31/08/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
105470 2000 QE209 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
105471 2000 QP209 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105472 2000 QG210 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105473 2000 QA211 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105474 2000 QJ211 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105475 2000 QK211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105476 2000 QM211 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105477 2000 QO213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105478 2000 QS213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105479 2000 QO214 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105480 2000 QF215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105481 2000 QB216 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105482 2000 QJ216 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105483 2000 QK216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105484 2000 QV216 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105485 2000 QW216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105486 2000 QX216 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105487 2000 QS219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
105488 2000 QX220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
105489 2000 QE221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
105490 2000 QS223 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105491 2000 QM227 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105492 2000 QO227 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105493 2000 QB228 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105494 2000 QF228 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105495 2000 QW228 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105496 2000 QC229 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105497 2000 QF229 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105498 2000 QM230 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105499 2000 QS230 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105500 2000 QL231 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL