Danh sách tiểu hành tinh/105301–105400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105301 2000 QS55 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105302 2000 QF57 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105303 2000 QV57 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105304 2000 QY58 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105305 2000 QN60 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105306 2000 QS60 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105307 2000 QT60 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105308 2000 QY63 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
105309 2000 QX65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105310 2000 QM67 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105311 2000 QL70 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105312 2000 QC71 30/08/2000 Needville J. Dellinger, C. Gustava 4,8 km MPC · JPL
105313 2000 QV71 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105314 2000 QC72 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105315 2000 QY72 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105316 2000 QN73 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105317 2000 QU74 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105318 2000 QB75 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105319 2000 QL75 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105320 2000 QP75 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105321 2000 QY75 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105322 2000 QD76 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105323 2000 QQ78 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105324 2000 QM81 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105325 2000 QH82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105326 2000 QS82 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105327 2000 QF83 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105328 2000 QS83 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105329 2000 QA84 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
105330 2000 QG84 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105331 2000 QK84 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105332 2000 QR84 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105333 2000 QH85 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105334 2000 QQ85 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105335 2000 QZ85 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105336 2000 QC86 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105337 2000 QR86 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105338 2000 QD89 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105339 2000 QL91 25/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
105340 2000 QC93 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105341 2000 QY93 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105342 2000 QE94 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105343 2000 QJ94 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105344 2000 QM94 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
105345 2000 QG95 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105346 2000 QN96 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
105347 2000 QB98 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105348 2000 QH99 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105349 2000 QC100 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
105350 2000 QN100 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105351 2000 QV101 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105352 2000 QB104 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105353 2000 QN105 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105354 2000 QF107 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
105355 2000 QD108 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105356 2000 QF108 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105357 2000 QF109 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105358 2000 QO110 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105359 2000 QS110 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105360 2000 QU110 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105361 2000 QG112 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105362 2000 QT112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105363 2000 QK115 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105364 2000 QM116 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105365 2000 QY117 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105366 2000 QZ121 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105367 2000 QO123 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105368 2000 QG124 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105369 2000 QW125 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105370 2000 QY125 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
105371 2000 QD126 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105372 2000 QF127 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105373 2000 QG127 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105374 2000 QG128 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105375 2000 QC129 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105376 2000 QK129 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105377 2000 QA130 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105378 2000 QF130 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105379 2000 QR130 31/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
105380 2000 QK131 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105381 2000 QO131 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105382 2000 QP132 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
105383 2000 QT133 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105384 2000 QO136 29/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
105385 2000 QZ137 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
105386 2000 QC138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105387 2000 QL138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105388 2000 QO138 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
105389 2000 QT138 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105390 2000 QZ138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105391 2000 QA139 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105392 2000 QB140 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105393 2000 QT141 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105394 2000 QU141 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
105395 2000 QD142 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105396 2000 QN142 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105397 2000 QA143 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105398 2000 QX143 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105399 2000 QG144 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105400 2000 QJ144 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL