Danh sách tiểu hành tinh/105701–105800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105701 2000 SS67 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
105702 2000 SB68 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105703 2000 SV68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105704 2000 SF69 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105705 2000 SO69 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105706 2000 SR69 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105707 2000 SL70 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105708 2000 SB71 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
105709 2000 SH71 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105710 2000 SA72 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105711 2000 SO73 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105712 2000 SO74 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105713 2000 SR74 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
105714 2000 SP75 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105715 2000 SQ75 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105716 2000 SZ75 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
105717 2000 SM76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105718 2000 SN77 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105719 2000 SO77 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
105720 2000 SR79 24/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
105721 2000 ST79 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105722 2000 SF80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105723 2000 SH81 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105724 2000 SN81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105725 2000 SS81 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
105726 2000 SW81 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105727 2000 SG82 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105728 2000 SR82 24/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
105729 2000 SE83 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105730 2000 SN83 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
105731 2000 SU83 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105732 2000 SX83 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105733 2000 SP84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105734 2000 SS84 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105735 2000 SG85 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105736 2000 SK86 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105737 2000 SL88 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105738 2000 SU88 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105739 2000 SY88 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105740 2000 SF89 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105741 2000 SJ89 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
105742 2000 SH90 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
105743 2000 SA91 22/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
105744 2000 SR91 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105745 2000 SE92 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105746 2000 SP92 23/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
105747 2000 SA93 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105748 2000 SG94 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105749 2000 SK94 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105750 2000 SY94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105751 2000 SX95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105752 2000 SC97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105753 2000 SU97 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
105754 2000 SM98 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105755 2000 SA99 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105756 2000 SV99 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105757 2000 SF100 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
105758 2000 SP100 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
105759 2000 SF101 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105760 2000 ST101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105761 2000 SU101 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105762 2000 SJ104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105763 2000 SV104 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
105764 2000 ST106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105765 2000 SX106 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105766 2000 SB107 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105767 2000 SE107 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105768 2000 SH107 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105769 2000 SW107 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105770 2000 SA108 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105771 2000 SG108 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
105772 2000 ST108 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
105773 2000 SC111 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105774 2000 SX111 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105775 2000 SY112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105776 2000 SG113 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105777 2000 SX113 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105778 2000 SW114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105779 2000 SA115 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
105780 2000 SH115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105781 2000 SM115 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105782 2000 SR115 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105783 2000 SM118 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105784 2000 SV118 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
105785 2000 SY119 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105786 2000 SD120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105787 2000 SM120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
105788 2000 SB121 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
105789 2000 SR121 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105790 2000 SG122 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105791 2000 SH122 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
105792 2000 SK122 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
105793 2000 SN122 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105794 2000 SV122 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
105795 2000 SA123 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105796 2000 SR123 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
105797 2000 SD124 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
105798 2000 SE125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
105799 2000 SV126 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
105800 2000 SG127 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL