Danh sách tiểu hành tinh/104701–104800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104701 2000 GV164 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104702 2000 GZ164 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104703 2000 GK166 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104704 2000 GM167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
104705 2000 GS167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
104706 2000 GZ167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
104707 2000 GA168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
104708 2000 GK168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104709 2000 GO168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
104710 2000 GR168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
104711 2000 GU168 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104712 2000 GK171 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
104713 2000 GO171 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
104714 2000 GT171 02/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
104715 2000 GZ171 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104716 2000 GM172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
104717 2000 GH173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
104718 2000 GQ174 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
104719 2000 GY174 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
104720 2000 GA175 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
104721 2000 GQ175 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
104722 2000 GU175 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
104723 2000 GY175 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
104724 2000 GK176 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
104725 2000 GX176 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104726 2000 GX178 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
104727 2000 GY178 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104728 2000 GP179 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
104729 2000 GT181 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
104730 2000 HQ 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
104731 2000 HB2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
104732 2000 HH2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
104733 2000 HT2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
104734 2000 HU2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
104735 2000 HZ2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
104736 2000 HJ4 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
104737 2000 HG5 28/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
104738 2000 HX7 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
104739 2000 HU8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104740 2000 HY8 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104741 2000 HC9 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104742 2000 HY9 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104743 2000 HW10 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104744 2000 HX10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104745 2000 HN11 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104746 2000 HZ11 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104747 2000 HE12 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104748 2000 HO12 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104749 2000 HR12 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104750 2000 HW12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104751 2000 HM13 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104752 2000 HP13 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104753 2000 HZ14 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104754 2000 HC15 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104755 2000 HF15 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104756 2000 HW15 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104757 2000 HF16 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104758 2000 HR18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
104759 2000 HY18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
104760 2000 HD19 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
104761 2000 HF22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104762 2000 HO22 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104763 2000 HT22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104764 2000 HG23 30/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104765 2000 HN23 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104766 2000 HG24 29/04/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 4,1 km MPC · JPL
104767 2000 HP25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
104768 2000 HG26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104769 2000 HV26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
104770 2000 HC28 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104771 2000 HH28 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104772 2000 HV28 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104773 2000 HE29 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104774 2000 HP29 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104775 2000 HQ29 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
104776 2000 HW29 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104777 2000 HP30 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104778 2000 HX30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104779 2000 HR31 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104780 2000 HX31 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104781 2000 HA32 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
104782 2000 HJ32 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104783 2000 HT32 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104784 2000 HX32 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104785 2000 HL33 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104786 2000 HH35 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
104787 2000 HZ35 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
104788 2000 HD36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104789 2000 HL36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104790 2000 HP36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104791 2000 HG37 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104792 2000 HJ37 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104793 2000 HB38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104794 2000 HP38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
104795 2000 HS39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
104796 2000 HS40 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104797 2000 HG41 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104798 2000 HH41 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104799 2000 HH42 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
104800 2000 HK42 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL