Danh sách tiểu hành tinh/106701–106800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
106701 2000 WA168 25/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
106702 2000 WC168 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
106703 2000 WF168 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
106704 2000 WN168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
106705 2000 WC169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
106706 2000 WK169 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
106707 2000 WF170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
106708 2000 WJ170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
106709 2000 WF171 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
106710 2000 WB172 25/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106711 2000 WE173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
106712 2000 WH173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
106713 2000 WY173 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
106714 2000 WZ173 26/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
106715 2000 WJ174 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106716 2000 WN174 26/11/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
106717 2000 WQ174 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
106718 2000 WS174 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
106719 2000 WD175 26/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106720 2000 WR175 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
106721 2000 WJ177 27/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
106722 2000 WA179 25/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
106723 2000 WE179 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
106724 2000 WG179 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106725 2000 WF180 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
106726 2000 WQ180 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
106727 2000 WT181 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
106728 2000 WR182 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
106729 2000 WS182 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
106730 2000 WA183 17/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
106731 2000 WW183 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
106732 2000 WE184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
106733 2000 WQ184 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
106734 2000 WT184 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
106735 2000 WM185 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
106736 2000 WN185 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106737 2000 WK186 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
106738 2000 WG187 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
106739 2000 WS187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
106740 2000 WL188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
106741 2000 WD189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
106742 2000 WQ189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
106743 2000 WU189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
106744 2000 WP190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
106745 2000 WU191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
106746 2000 WE192 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
106747 2000 XD2 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
106748 2000 XG2 03/12/2000 Olathe L. Robinson 1,4 km MPC · JPL
106749 2000 XS2 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106750 2000 XR3 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
106751 2000 XL4 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
106752 2000 XS4 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
106753 2000 XU4 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
106754 2000 XZ4 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106755 2000 XF5 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
106756 2000 XS5 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
106757 2000 XW5 01/12/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
106758 2000 XK6 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
106759 2000 XT6 01/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
106760 2000 XD7 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106761 2000 XW8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
106762 2000 XU9 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
106763 2000 XK10 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
106764 2000 XG11 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
106765 2000 XW11 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
106766 2000 XB12 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106767 2000 XW13 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
106768 2000 XG14 01/12/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
106769 2000 XA15 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
106770 2000 XD15 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106771 2000 XE15 05/12/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
106772 2000 XT15 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
106773 2000 XG16 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
106774 2000 XM16 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
106775 2000 XR16 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
106776 2000 XP18 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
106777 2000 XQ18 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106778 2000 XL19 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
106779 2000 XP19 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106780 2000 XW19 04/12/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
106781 2000 XU20 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
106782 2000 XB21 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106783 2000 XJ21 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
106784 2000 XQ21 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106785 2000 XU21 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
106786 2000 XZ21 04/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
106787 2000 XO22 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
106788 2000 XQ22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
106789 2000 XZ22 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
106790 2000 XW23 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106791 2000 XF24 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
106792 2000 XR24 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
106793 2000 XB26 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
106794 2000 XK26 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
106795 2000 XP26 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
106796 2000 XQ26 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
106797 2000 XX27 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
106798 2000 XN28 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
106799 2000 XD31 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
106800 2000 XN31 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL