Danh sách tiểu hành tinh/105601–105700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
105601 2000 RZ91 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
105602 2000 RL93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
105603 2000 RS93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
105604 2000 RR94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
105605 2000 RJ95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
105606 2000 RV95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
105607 2000 RY95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
105608 2000 RY96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
105609 2000 RB98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
105610 2000 RG98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
105611 2000 RL98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
105612 2000 RT99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
105613 Odedaharonson 2000 RX100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
105614 2000 RT101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
105615 2000 RX101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
105616 2000 RF102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
105617 2000 RJ102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
105618 2000 RX102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
105619 2000 RA104 06/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105620 2000 RE104 06/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
105621 2000 RG105 07/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105622 2000 RK105 07/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105623 2000 SN1 18/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105624 2000 ST3 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
105625 2000 SG4 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
105626 2000 SW4 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105627 2000 SY4 20/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
105628 2000 SG5 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105629 2000 SS5 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105630 2000 SZ5 20/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
105631 2000 SU7 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
105632 2000 SQ8 22/09/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
105633 2000 SZ9 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105634 2000 SX12 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
105635 2000 SN13 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105636 2000 ST13 21/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
105637 2000 SC14 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105638 2000 SK14 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
105639 2000 SL15 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
105640 2000 SP15 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105641 2000 SH17 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105642 2000 SJ17 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
105643 2000 SF18 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105644 2000 SY19 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
105645 2000 SQ20 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
105646 2000 SL21 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
105647 2000 SL22 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
105648 2000 SA23 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,0 km MPC · JPL
105649 2000 SQ23 20/09/2000 Cordell-Lorenz D. T. Durig, A. D. McDermott 11 km MPC · JPL
105650 2000 SU23 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
105651 2000 SF24 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105652 2000 SU24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
105653 2000 SA26 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105654 2000 SX26 23/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
105655 2000 ST27 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105656 2000 SA28 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105657 2000 SL28 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
105658 2000 SF29 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105659 2000 SV31 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105660 2000 SG32 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105661 2000 SO32 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
105662 2000 SN36 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105663 2000 SZ36 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
105664 2000 SL37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
105665 2000 SQ37 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
105666 2000 SS37 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
105667 2000 SO38 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
105668 2000 SW38 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
105669 2000 SW39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
105670 2000 SK40 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105671 2000 SM40 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
105672 2000 SX40 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
105673 2000 SL42 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
105674 2000 SQ42 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
105675 Kamiukena 2000 ST42 26/09/2000 Kuma Kogen A. Nakamura 4,4 km MPC · JPL
105676 2000 SM43 23/09/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
105677 2000 SN43 23/09/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
105678 2000 SM46 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105679 2000 SO46 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
105680 2000 SP46 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
105681 2000 SR46 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
105682 2000 SD47 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
105683 2000 SF48 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
105684 2000 SV48 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
105685 2000 SC51 23/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
105686 2000 SG52 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105687 2000 SS55 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
105688 2000 SG57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105689 2000 SX57 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
105690 2000 SA58 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
105691 2000 SK60 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
105692 2000 SL62 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
105693 2000 SU62 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
105694 2000 SV62 24/09/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
105695 2000 SC63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
105696 2000 SJ63 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
105697 2000 SV64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
105698 2000 SX64 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
105699 2000 SH66 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
105700 2000 SK67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL