Danh sách tiểu hành tinh/104401–104500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104401 2000 FY45 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104402 2000 FU46 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104403 2000 FG47 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104404 2000 FH47 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104405 2000 FJ48 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104406 2000 FN51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
104407 2000 FP51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
104408 2000 FD52 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
104409 2000 FM55 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104410 2000 FF56 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104411 2000 FM56 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104412 2000 FT56 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104413 2000 FV56 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104414 2000 FZ56 30/03/2000 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
104415 2000 FG57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
104416 2000 FS57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
104417 2000 FX57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104418 2000 FB58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
104419 2000 FN58 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
104420 2000 FY58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
104421 2000 FG59 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104422 2000 FJ59 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104423 2000 FA60 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104424 2000 FS60 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
104425 2000 FK61 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104426 2000 FR61 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104427 2000 FE62 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
104428 2000 FK62 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
104429 2000 FE63 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
104430 2000 FD64 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104431 2000 FP64 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104432 2000 FX64 30/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104433 2000 FP66 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
104434 2000 FT66 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
104435 2000 FD67 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
104436 2000 FG68 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
104437 2000 FL72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
104438 2000 FH73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
104439 2000 FW73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
104440 2000 FC74 31/03/2000 Kvistaberg UDAS 2,7 km MPC · JPL
104441 2000 GQ 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
104442 2000 GB1 02/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
104443 2000 GS2 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104444 2000 GR3 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104445 2000 GA4 07/04/2000 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
104446 2000 GT4 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104447 2000 GP5 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104448 2000 GE6 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104449 2000 GK6 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104450 2000 GT6 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104451 2000 GJ7 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104452 2000 GK7 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104453 2000 GS7 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
104454 2000 GU7 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104455 2000 GC8 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104456 2000 GG8 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104457 2000 GL8 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
104458 2000 GG9 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104459 2000 GJ9 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104460 2000 GF10 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104461 2000 GL10 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104462 2000 GO10 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
104463 2000 GW12 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104464 2000 GR13 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
104465 2000 GS13 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104466 2000 GK14 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
104467 2000 GR14 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104468 2000 GN15 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104469 2000 GS15 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104470 2000 GW15 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104471 2000 GO16 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104472 2000 GF17 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104473 2000 GV18 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
104474 2000 GA20 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104475 2000 GB20 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104476 2000 GO20 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104477 2000 GE21 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104478 2000 GJ21 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104479 2000 GC22 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
104480 2000 GT22 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104481 2000 GF23 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104482 2000 GK23 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104483 2000 GU23 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104484 2000 GQ24 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104485 2000 GJ25 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104486 2000 GX25 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104487 2000 GO26 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104488 2000 GQ28 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104489 2000 GT28 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104490 2000 GZ28 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104491 2000 GK30 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104492 2000 GQ30 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
104493 2000 GX30 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
104494 2000 GA31 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104495 2000 GK32 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104496 2000 GK33 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104497 2000 GC35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
104498 2000 GJ35 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104499 2000 GH36 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
104500 2000 GQ36 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL