Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/103701–103800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103701 2000 CL78 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103702 2000 CZ78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
103703 2000 CZ81 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103704 2000 CH82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103705 2000 CW82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103706 2000 CS83 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103707 2000 CW83 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
103708 2000 CD84 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103709 2000 CF84 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103710 2000 CT86 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103711 2000 CV86 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103712 2000 CP87 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103713 2000 CZ87 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103714 2000 CO89 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103715 2000 CA91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103716 2000 CK91 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103717 2000 CS91 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103718 2000 CV92 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103719 2000 CV93 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103720 2000 CF95 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103721 2000 CV95 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103722 2000 CL96 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103723 2000 CN96 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
103724 2000 CW96 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103725 2000 CF98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
103726 2000 CR98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
103727 2000 CF99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
103728 2000 CZ99 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103729 2000 CW100 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
103730 2000 CJ102 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103731 2000 CK102 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103732 2000 CO103 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103733 Bernardharris 2000 CD105 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
103734 Winstonscott 2000 CO106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
103735 2000 CH108 05/02/2000 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
103736 2000 CQ108 05/02/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
103737 Curbeam 2000 CU108 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
103738 Stephaniewilson 2000 CA110 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
103739 Higginbotham 2000 CT110 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 5,0 km MPC · JPL
103740 Budinger 2000 CV110 06/02/2000 Kitt Peak R. Millis 4,9 km MPC · JPL
103741 2000 CA112 07/02/2000 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
103742 2000 CP112 07/02/2000 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
103743 2000 CS112 07/02/2000 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
103744 2000 CV112 07/02/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
103745 2000 CC113 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
103746 2000 CK113 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103747 2000 CT114 01/02/2000 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
103748 2000 CE115 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103749 2000 CO115 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103750 2000 CZ116 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
103751 2000 CE117 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103752 2000 CM117 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103753 2000 CA118 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103754 2000 CP122 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103755 2000 CY123 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103756 2000 CH124 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103757 2000 CJ124 03/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
103758 2000 CF125 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103759 2000 CG125 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103760 2000 CV125 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103761 2000 CV129 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103762 2000 CP131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
103763 2000 CP136 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103764 2000 CY139 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103765 2000 CZ139 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
103766 2000 CY141 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103767 2000 CK147 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
103768 2000 DO 23/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
103769 2000 DV 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
103770 Wilfriedlang 2000 DP1 26/02/2000 Drebach J. Kandler, G. Lehmann 5,0 km MPC · JPL
103771 2000 DZ1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
103772 2000 DD2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103773 2000 DH2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103774 2000 DA4 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103775 2000 DK4 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103776 2000 DV4 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103777 2000 DG5 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103778 2000 DH5 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103779 2000 DN5 24/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103780 2000 DO5 25/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103781 2000 DZ6 29/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,5 km MPC · JPL
103782 2000 DJ7 29/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
103783 2000 DZ7 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103784 2000 DA8 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
103785 2000 DQ8 27/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
103786 2000 DY8 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
103787 2000 DL9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103788 2000 DA10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
103789 2000 DL10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
103790 2000 DY10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103791 2000 DB11 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
103792 2000 DE11 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103793 2000 DK11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
103794 2000 DG12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
103795 2000 DO12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
103796 2000 DQ12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
103797 2000 DR12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
103798 2000 DH13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103799 2000 DN13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
103800 2000 DO13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL