Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/104501–104600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104501 2000 GM38 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104502 2000 GT38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104503 2000 GW38 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104504 2000 GA39 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104505 2000 GR39 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104506 2000 GH40 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104507 2000 GW40 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104508 2000 GM41 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104509 2000 GR41 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104510 2000 GD43 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104511 2000 GK43 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104512 2000 GO43 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104513 2000 GZ43 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
104514 2000 GJ45 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104515 2000 GT45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104516 2000 GF46 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
104517 2000 GG47 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104518 2000 GO47 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
104519 2000 GS47 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
104520 2000 GW47 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
104521 2000 GP49 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104522 2000 GQ49 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104523 2000 GE50 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
104524 2000 GX50 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
104525 2000 GA51 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104526 2000 GE51 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104527 2000 GS51 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104528 2000 GE52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104529 2000 GH52 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104530 2000 GZ52 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
104531 2000 GK53 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104532 2000 GJ54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104533 2000 GK54 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
104534 2000 GN54 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104535 2000 GY54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
104536 2000 GT55 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104537 2000 GY55 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104538 2000 GJ56 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104539 2000 GU56 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104540 2000 GF57 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
104541 2000 GD58 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104542 2000 GU58 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
104543 2000 GX58 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104544 2000 GG59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104545 2000 GJ59 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104546 2000 GS60 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104547 2000 GV61 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
104548 2000 GS62 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104549 2000 GV62 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
104550 2000 GH63 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104551 2000 GU63 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104552 2000 GZ63 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104553 2000 GC64 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104554 2000 GM65 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
104555 2000 GP65 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104556 2000 GR67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104557 2000 GH68 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
104558 2000 GQ68 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104559 2000 GZ70 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
104560 2000 GK71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104561 2000 GS71 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104562 2000 GY71 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104563 2000 GL72 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
104564 2000 GO72 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
104565 2000 GZ72 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104566 2000 GX74 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
104567 2000 GC75 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
104568 2000 GF75 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104569 2000 GP75 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
104570 2000 GN77 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104571 2000 GF78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104572 2000 GG78 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104573 2000 GK78 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
104574 2000 GQ78 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104575 2000 GX78 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104576 2000 GG80 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104577 2000 GM80 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104578 2000 GV80 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104579 2000 GW80 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104580 2000 GG81 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
104581 2000 GA82 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104582 2000 GX83 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104583 2000 GF84 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104584 2000 GK84 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104585 2000 GW84 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104586 2000 GP85 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104587 2000 GX85 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104588 2000 GG86 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
104589 2000 GT86 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
104590 2000 GC87 04/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
104591 2000 GJ87 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
104592 2000 GJ89 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
104593 2000 GK89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104594 2000 GA90 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
104595 2000 GF91 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
104596 2000 GL91 04/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
104597 2000 GJ92 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
104598 2000 GW92 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104599 2000 GA94 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
104600 2000 GP94 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL