Danh sách tiểu hành tinh/103401–103500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103401 2000 AW130 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103402 2000 AA132 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103403 2000 AG132 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103404 2000 AJ134 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103405 2000 AM134 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103406 2000 AX135 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103407 2000 AC136 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103408 2000 AK140 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103409 2000 AP140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103410 2000 AR140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103411 2000 AR141 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103412 2000 AS142 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103413 2000 AL143 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103414 2000 AX144 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103415 2000 AF146 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103416 2000 AM148 07/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
103417 2000 AL150 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103418 2000 AM150 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103419 2000 AS150 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103420 2000 AX150 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103421 Laurmatt 2000 AD151 06/01/2000 San Marcello L. Tesi, G. Forti 2,0 km MPC · JPL
103422 Laurisirén 2000 AG153 09/01/2000 Nyrolä A. Oksanen, M. Moilanen 1,4 km MPC · JPL
103423 2000 AM153 11/01/2000 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
103424 2000 AY155 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103425 2000 AX157 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103426 2000 AC158 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103427 2000 AJ158 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103428 2000 AN158 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103429 2000 AJ159 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103430 2000 AT159 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103431 2000 AY159 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103432 2000 AX160 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103433 2000 AY165 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103434 2000 AQ171 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103435 2000 AO176 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103436 2000 AE179 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103437 2000 AJ181 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103438 2000 AT182 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103439 2000 AK184 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103440 2000 AC187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103441 2000 AN187 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103442 2000 AO187 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103443 2000 AP188 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103444 2000 AD189 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103445 2000 AJ190 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103446 2000 AS190 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
103447 2000 AD191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103448 2000 AL192 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103449 2000 AM192 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103450 2000 AJ193 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
103451 2000 AM193 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103452 2000 AY193 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103453 2000 AU194 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103454 2000 AE196 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103455 2000 AJ196 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
103456 2000 AN196 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103457 2000 AO196 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103458 2000 AA199 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103459 2000 AB201 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103460 Dieterherrmann 2000 AC204 11/01/2000 Drebach G. Lehmann, J. Kandler 2,2 km MPC · JPL
103461 2000 AX205 14/01/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
103462 2000 AQ206 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
103463 2000 AF207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
103464 2000 AG207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103465 2000 AB208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103466 2000 AC209 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
103467 2000 AD209 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
103468 2000 AX209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
103469 2000 AK211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
103470 2000 AA212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
103471 2000 AF212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
103472 2000 AM212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
103473 2000 AU212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103474 2000 AN213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
103475 2000 AY214 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103476 2000 AH215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
103477 2000 AA219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
103478 2000 AD219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
103479 2000 AE223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
103480 2000 AS223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
103481 2000 AP224 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
103482 2000 AB227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
103483 2000 AJ227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103484 2000 AR227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103485 2000 AR231 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
103486 2000 AV231 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103487 2000 AC232 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103488 2000 AK232 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103489 2000 AO232 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103490 2000 AA235 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103491 2000 AG236 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
103492 2000 AK236 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
103493 2000 AN237 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
103494 2000 AB239 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
103495 2000 AJ239 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103496 2000 AR239 06/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
103497 2000 AX240 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
103498 2000 AW243 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103499 2000 AO244 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103500 2000 AE245 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL