Danh sách tiểu hành tinh/104201–104300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
104201 2000 EN108 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
104202 2000 ES108 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104203 2000 EY109 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
104204 2000 EA111 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
104205 2000 EE112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104206 2000 EO112 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
104207 2000 ED113 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
104208 2000 EQ113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
104209 2000 EN115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
104210 Leeupton 2000 ES116 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
104211 2000 EW116 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
104212 2000 ER117 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
104213 2000 EE118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
104214 2000 EJ118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
104215 2000 ES118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
104216 2000 EF119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
104217 2000 EM119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
104218 2000 EU119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
104219 2000 EO120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
104220 2000 EP120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
104221 2000 EU120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
104222 2000 EH121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
104223 2000 EP121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
104224 2000 EC122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
104225 2000 EE123 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104226 2000 EN123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
104227 2000 EH125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
104228 2000 EG127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
104229 2000 ER128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
104230 2000 EZ128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
104231 2000 EE129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
104232 2000 ET129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
104233 2000 EV129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
104234 2000 EL130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
104235 2000 EL131 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104236 2000 EG132 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
104237 2000 EU132 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104238 2000 EB133 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
104239 2000 EG133 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
104240 2000 ET133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
104241 2000 EB134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
104242 2000 EL134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
104243 2000 ES134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
104244 2000 EX134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
104245 2000 ED135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
104246 2000 EM135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
104247 2000 EH136 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104248 2000 EJ136 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104249 2000 EQ136 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
104250 2000 ET136 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
104251 2000 EJ137 07/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
104252 2000 EJ138 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
104253 2000 EK138 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104254 2000 ET139 12/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
104255 2000 EJ140 01/03/2000 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
104256 2000 EA141 02/03/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
104257 2000 EC141 02/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
104258 2000 EQ141 02/03/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
104259 2000 EK142 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
104260 2000 EF144 03/03/2000 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
104261 2000 ES144 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
104262 2000 EY144 03/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
104263 2000 EZ144 03/03/2000 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
104264 2000 EW145 03/03/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
104265 2000 EK146 04/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
104266 2000 EW146 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
104267 2000 EM147 04/03/2000 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
104268 2000 EA148 04/03/2000 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
104269 2000 EC148 04/03/2000 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
104270 2000 EC149 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104271 2000 EF149 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104272 2000 ES149 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
104273 2000 EU149 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104274 2000 EU150 05/03/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
104275 2000 EW150 05/03/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
104276 2000 EL151 06/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104277 2000 ER151 06/03/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
104278 2000 EK152 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
104279 2000 EE153 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
104280 2000 ED154 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
104281 2000 ET154 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
104282 2000 EK155 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
104283 2000 EL155 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
104284 2000 EX155 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
104285 2000 EH156 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
104286 2000 EF157 11/03/2000 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
104287 2000 EM157 11/03/2000 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
104288 2000 EC158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
104289 2000 EW158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
104290 2000 EB164 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
104291 2000 EU164 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
104292 2000 EC165 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
104293 2000 EN166 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
104294 2000 ER168 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
104295 2000 EH169 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
104296 2000 ET169 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
104297 2000 EK171 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
104298 2000 EG172 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
104299 2000 EM173 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
104300 2000 ET174 01/03/2000 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL