Danh sách tiểu hành tinh/103801–103900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103801 2000 DY13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
103802 2000 DH14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
103803 2000 DJ17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103804 2000 DU17 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
103805 2000 DV17 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
103806 2000 DZ17 25/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
103807 2000 DM18 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103808 2000 DN18 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103809 2000 DB19 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103810 2000 DD19 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103811 2000 DE19 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103812 2000 DK19 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103813 2000 DO19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103814 2000 DW19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103815 2000 DE20 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103816 2000 DL20 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103817 2000 DW20 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103818 2000 DY20 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103819 2000 DL21 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103820 2000 DN22 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103821 2000 DE23 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103822 2000 DQ23 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103823 2000 DC24 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103824 2000 DE24 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103825 2000 DR24 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103826 2000 DV24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
103827 2000 DH25 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103828 2000 DC26 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103829 2000 DZ26 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103830 2000 DL27 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103831 2000 DO27 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103832 2000 DV27 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103833 2000 DP28 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103834 2000 DY28 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103835 2000 DG29 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103836 2000 DU29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
103837 2000 DX29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103838 2000 DN31 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103839 2000 DN32 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103840 2000 DU32 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103841 2000 DM33 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103842 2000 DQ33 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103843 2000 DZ33 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103844 2000 DC34 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103845 2000 DF34 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103846 2000 DQ34 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103847 2000 DW34 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103848 2000 DE35 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103849 2000 DK35 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
103850 2000 DS35 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103851 2000 DW35 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
103852 2000 DH36 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103853 2000 DX36 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103854 2000 DJ37 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103855 2000 DP37 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103856 2000 DA38 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103857 2000 DG39 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103858 2000 DH39 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103859 2000 DX39 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103860 2000 DN40 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103861 2000 DS40 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103862 2000 DW40 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103863 2000 DR41 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103864 2000 DX41 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103865 2000 DY42 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103866 2000 DA43 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103867 2000 DC43 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103868 2000 DV43 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103869 2000 DC44 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103870 2000 DJ44 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103871 2000 DK45 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103872 2000 DT45 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103873 2000 DD46 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103874 2000 DG46 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103875 2000 DR47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103876 2000 DS47 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103877 2000 DF48 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103878 2000 DH48 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103879 2000 DZ48 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103880 2000 DG49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103881 2000 DS49 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103882 2000 DE50 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103883 2000 DP50 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103884 2000 DB51 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103885 2000 DH51 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103886 2000 DP51 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103887 2000 DO52 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103888 2000 DP52 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103889 2000 DS52 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103890 2000 DY52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103891 2000 DJ53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103892 2000 DM54 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103893 2000 DR54 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103894 2000 DB55 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103895 2000 DF55 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103896 2000 DN55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103897 2000 DS55 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103898 2000 DT55 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103899 2000 DG56 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103900 2000 DM56 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL