Danh sách tiểu hành tinh/102701–102800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102701 1999 VU86 07/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102702 1999 VY86 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102703 1999 VE87 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102704 1999 VO87 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102705 1999 VM88 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102706 1999 VT90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102707 1999 VA91 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102708 1999 VB91 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102709 1999 VL91 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102710 1999 VM91 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102711 1999 VE93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102712 1999 VQ93 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102713 1999 VT93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102714 1999 VW93 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102715 1999 VZ93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102716 1999 VZ94 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102717 1999 VO95 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102718 1999 VZ97 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
102719 1999 VR98 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102720 1999 VW98 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102721 1999 VZ98 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102722 1999 VL99 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102723 1999 VM99 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102724 1999 VP99 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102725 1999 VE100 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102726 1999 VX100 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102727 1999 VF101 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102728 1999 VS101 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102729 1999 VX101 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102730 1999 VE102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102731 1999 VJ102 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102732 1999 VV102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102733 1999 VX103 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102734 1999 VB104 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
102735 1999 VX104 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102736 1999 VE105 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102737 1999 VW105 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102738 1999 VM106 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102739 1999 VB107 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102740 1999 VJ107 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
102741 1999 VX109 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102742 1999 VE111 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102743 1999 VJ111 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102744 1999 VO111 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102745 1999 VZ111 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
102746 1999 VK113 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102747 1999 VB116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
102748 1999 VL117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
102749 1999 VY117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
102750 1999 VO119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102751 1999 VR120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102752 1999 VX121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102753 1999 VB123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
102754 1999 VY123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102755 1999 VX127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102756 1999 VZ127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
102757 1999 VA128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102758 1999 VK130 09/11/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102759 1999 VL130 09/11/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
102760 1999 VG132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102761 1999 VH133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102762 1999 VX133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
102763 1999 VO135 07/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102764 1999 VF136 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102765 1999 VN136 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102766 1999 VQ136 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102767 1999 VZ136 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102768 1999 VC139 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
102769 1999 VW139 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102770 1999 VK140 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
102771 1999 VY141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102772 1999 VT142 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102773 1999 VD144 11/11/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
102774 1999 VH144 11/11/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
102775 1999 VS144 13/11/1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
102776 1999 VZ144 13/11/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
102777 1999 VH145 08/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102778 1999 VT145 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102779 1999 VN146 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102780 1999 VO147 13/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102781 1999 VO148 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102782 1999 VE151 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102783 1999 VK151 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102784 1999 VB152 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102785 1999 VW152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102786 1999 VV153 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102787 1999 VN154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102788 1999 VY154 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
102789 1999 VJ156 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102790 1999 VH157 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102791 1999 VR157 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102792 1999 VN158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102793 1999 VO158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102794 1999 VZ158 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102795 1999 VA163 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102796 1999 VB163 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102797 1999 VE165 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102798 1999 VF165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102799 1999 VO165 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102800 1999 VS165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL