Danh sách tiểu hành tinh/103601–103700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103601 2000 CP17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103602 2000 CU17 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103603 2000 CG18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103604 2000 CH18 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103605 2000 CM18 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103606 2000 CR18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103607 2000 CE19 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103608 2000 CR19 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103609 2000 CE20 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103610 2000 CS20 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103611 2000 CW20 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103612 2000 CD21 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103613 2000 CM21 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103614 2000 CF22 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103615 2000 CQ22 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103616 2000 CK23 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103617 2000 CL23 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103618 2000 CT23 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103619 2000 CH24 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103620 2000 CJ24 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103621 2000 CA25 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103622 2000 CR25 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103623 2000 CN26 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103624 2000 CF27 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
103625 2000 CY27 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103626 2000 CH28 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103627 2000 CL28 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103628 2000 CB29 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103629 2000 CN29 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103630 2000 CS29 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
103631 2000 CL30 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103632 2000 CP30 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103633 2000 CW30 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103634 2000 CA31 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103635 2000 CT31 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103636 2000 CW31 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103637 2000 CF32 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103638 2000 CJ32 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103639 2000 CP33 02/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 3,1 km MPC · JPL
103640 2000 CQ33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
103641 2000 CV33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
103642 2000 CG34 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
103643 2000 CW34 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
103644 2000 CK35 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103645 2000 CP35 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
103646 2000 CD36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103647 2000 CH36 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103648 2000 CG37 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103649 2000 CJ37 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103650 2000 CL37 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103651 2000 CJ38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103652 2000 CP38 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103653 2000 CR39 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
103654 2000 CX40 02/02/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
103655 2000 CC41 06/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
103656 2000 CV41 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103657 2000 CW41 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103658 2000 CL42 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103659 2000 CS45 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103660 2000 CJ46 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103661 2000 CK46 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103662 2000 CM46 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103663 2000 CC47 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103664 2000 CK48 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103665 2000 CZ48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103666 2000 CU49 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
103667 2000 CB50 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103668 2000 CB51 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
103669 2000 CW51 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103670 2000 CD52 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
103671 2000 CP54 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
103672 2000 CB55 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103673 2000 CZ55 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103674 2000 CU58 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103675 2000 CP59 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103676 2000 CQ59 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103677 2000 CT59 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103678 2000 CY59 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103679 2000 CL61 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103680 2000 CP61 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103681 2000 CN62 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
103682 2000 CY62 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103683 2000 CK64 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103684 2000 CF65 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103685 2000 CB66 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103686 2000 CX66 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103687 2000 CL68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
103688 2000 CS68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103689 2000 CK69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
103690 2000 CM71 07/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103691 2000 CG72 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
103692 2000 CJ72 03/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
103693 2000 CY72 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103694 2000 CP73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
103695 2000 CL75 05/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103696 2000 CP75 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103697 2000 CB76 08/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103698 2000 CH77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,5 km MPC · JPL
103699 2000 CS77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
103700 2000 CC78 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL