Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/103301–103400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103301 2000 AL49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103302 2000 AF50 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
103303 2000 AM50 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
103304 2000 AF53 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103305 2000 AO53 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103306 2000 AU53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103307 2000 AM54 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103308 2000 AH55 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103309 2000 AR55 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103310 2000 AA56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103311 2000 AH56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103312 2000 AL56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103313 2000 AP56 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103314 2000 AY56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103315 2000 AV59 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103316 2000 AD60 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103317 2000 AK60 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
103318 2000 AS60 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
103319 2000 AZ62 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103320 2000 AN64 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103321 2000 AX65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
103322 2000 AH66 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103323 2000 AA67 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103324 2000 AB67 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103325 2000 AC67 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
103326 2000 AD67 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103327 2000 AQ68 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103328 2000 AC69 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103329 2000 AN69 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103330 2000 AX69 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103331 2000 AY69 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103332 2000 AZ69 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103333 2000 AN70 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103334 2000 AZ72 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103335 2000 AF75 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103336 2000 AH77 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103337 2000 AG78 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103338 2000 AN78 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103339 2000 AV79 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103340 2000 AW81 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103341 2000 AG82 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103342 2000 AX83 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103343 2000 AX84 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103344 2000 AC85 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103345 2000 AU85 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103346 2000 AD86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103347 2000 AK86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103348 2000 AL86 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
103349 2000 AN87 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103350 2000 AV88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103351 2000 AS89 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103352 2000 AO90 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103353 2000 AP90 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103354 2000 AV90 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
103355 2000 AY90 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103356 2000 AJ92 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103357 2000 AM92 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103358 2000 AE93 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103359 2000 AH93 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
103360 2000 AS94 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103361 2000 AR95 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
103362 2000 AV95 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103363 2000 AL100 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103364 2000 AP102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103365 2000 AZ103 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103366 2000 AQ104 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
103367 2000 AZ105 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103368 2000 AF107 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103369 2000 AN109 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103370 2000 AH111 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
103371 2000 AO113 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103372 2000 AS113 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103373 2000 AM114 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103374 2000 AQ114 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103375 2000 AT114 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
103376 2000 AX118 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
103377 2000 AG119 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103378 2000 AM119 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103379 2000 AH120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103380 2000 AN120 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103381 2000 AP120 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103382 2000 AC121 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103383 2000 AF121 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103384 2000 AG121 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103385 2000 AU121 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103386 2000 AK122 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103387 2000 AS123 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103388 2000 AX123 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103389 2000 AN124 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103390 2000 AL125 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103391 2000 AZ125 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103392 2000 AC127 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103393 2000 AF127 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103394 2000 AO127 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103395 2000 AX127 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103396 2000 AC129 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
103397 2000 AJ129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103398 2000 AS129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
103399 2000 AM130 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103400 2000 AO130 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL