Danh sách tiểu hành tinh/102401–102500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102401 1999 TY169 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102402 1999 TS171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102403 1999 TB172 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102404 1999 TJ172 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102405 1999 TP172 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102406 1999 TR173 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102407 1999 TW174 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102408 1999 TM175 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102409 1999 TN175 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102410 1999 TS175 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102411 1999 TB177 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102412 1999 TZ179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102413 1999 TC181 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102414 1999 TA182 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102415 1999 TH183 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102416 1999 TL184 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102417 1999 TN184 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102418 1999 TN187 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102419 1999 TD189 12/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
102420 1999 TC190 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102421 1999 TZ190 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102422 1999 TW191 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102423 1999 TJ192 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102424 1999 TD194 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102425 1999 TN194 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102426 1999 TY196 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102427 1999 TK200 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102428 1999 TD201 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102429 1999 TD202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102430 1999 TG204 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102431 1999 TL205 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102432 1999 TA207 14/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
102433 1999 TL209 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102434 1999 TD210 14/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
102435 1999 TN210 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102436 1999 TX211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102437 1999 TY212 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102438 1999 TJ213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102439 1999 TQ213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102440 1999 TW213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102441 1999 TX213 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102442 1999 TZ214 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102443 1999 TB215 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102444 1999 TT215 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102445 1999 TF216 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102446 1999 TO216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102447 1999 TR216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102448 1999 TS216 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102449 1999 TC217 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102450 1999 TD217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102451 1999 TL217 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102452 1999 TV217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102453 1999 TW217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102454 1999 TY218 01/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102455 1999 TU220 01/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102456 1999 TJ221 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102457 1999 TP221 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
102458 1999 TH225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
102459 1999 TD226 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102460 1999 TN226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
102461 1999 TG227 01/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
102462 1999 TE229 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
102463 1999 TD230 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
102464 1999 TG230 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
102465 1999 TB231 05/10/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
102466 1999 TW232 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102467 1999 TA233 07/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102468 1999 TV234 03/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102469 1999 TC237 03/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102470 1999 TQ239 04/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102471 1999 TN241 04/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102472 1999 TT242 04/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102473 1999 TW244 07/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
102474 1999 TZ245 07/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
102475 1999 TA246 07/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
102476 1999 TC246 08/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102477 1999 TQ247 08/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
102478 1999 TN248 08/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
102479 1999 TQ250 09/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
102480 1999 TW250 09/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
102481 1999 TG252 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102482 1999 TH252 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102483 1999 TA253 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
102484 1999 TU256 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102485 1999 TQ258 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102486 1999 TY258 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102487 1999 TF260 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102488 1999 TU260 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102489 1999 TC262 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102490 1999 TD264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
102491 1999 TK264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
102492 1999 TG265 03/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
102493 1999 TW265 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102494 1999 TQ273 05/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102495 1999 TH274 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102496 1999 TT277 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
102497 1999 TY278 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102498 1999 TQ280 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102499 1999 TD282 08/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
102500 1999 TG283 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL