Danh sách tiểu hành tinh/102301–102400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102301 1999 TO90 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102302 1999 TK91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102303 1999 TQ91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102304 1999 TB92 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102305 1999 TG92 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102306 1999 TF93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102307 1999 TV95 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102308 1999 TF96 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102309 1999 TM96 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102310 1999 TR96 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102311 1999 TU96 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102312 1999 TA98 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
102313 1999 TS98 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
102314 1999 TB99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
102315 1999 TT99 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102316 1999 TN100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102317 1999 TP101 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102318 1999 TF103 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102319 1999 TW103 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102320 1999 TF104 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102321 1999 TL105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102322 1999 TS105 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102323 1999 TR106 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
102324 1999 TZ106 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
102325 1999 TB107 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
102326 1999 TM108 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102327 1999 TG109 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
102328 1999 TJ109 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102329 1999 TM110 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102330 1999 TA111 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102331 1999 TA112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102332 1999 TG112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102333 1999 TK112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102334 1999 TP112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102335 1999 TZ112 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
102336 1999 TA114 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102337 1999 TN114 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102338 1999 TD115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102339 1999 TH115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102340 1999 TE116 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102341 1999 TR118 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102342 1999 TO120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102343 1999 TP120 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
102344 1999 TA121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
102345 1999 TQ121 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102346 1999 TF122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102347 1999 TJ122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102348 1999 TT122 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
102349 1999 TX122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102350 1999 TJ123 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102351 1999 TY123 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102352 1999 TY126 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102353 1999 TQ127 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102354 1999 TD130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102355 1999 TC131 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
102356 1999 TN133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102357 1999 TZ133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102358 1999 TN134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102359 1999 TO134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102360 1999 TU134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102361 1999 TE136 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102362 1999 TS138 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102363 1999 TG139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102364 1999 TR139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102365 1999 TU139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102366 1999 TR140 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102367 1999 TS140 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102368 1999 TB141 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102369 1999 TC142 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102370 1999 TE143 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
102371 1999 TW143 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102372 1999 TL144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102373 1999 TP144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102374 1999 TY144 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102375 1999 TK145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
102376 1999 TX145 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102377 1999 TZ145 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102378 1999 TA146 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102379 1999 TR146 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102380 1999 TE150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102381 1999 TU151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102382 1999 TZ151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102383 1999 TH152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102384 1999 TL152 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102385 1999 TQ152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102386 1999 TB153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102387 1999 TB155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102388 1999 TG155 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102389 1999 TM155 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102390 1999 TP155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102391 1999 TH157 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
102392 1999 TN157 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102393 1999 TA160 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102394 1999 TL161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102395 1999 TE164 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102396 1999 TD166 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102397 1999 TN167 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102398 1999 TZ168 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102399 1999 TG169 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102400 1999 TW169 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL