Danh sách tiểu hành tinh/103101–103200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
103101 1999 XD174 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103102 1999 XF174 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103103 1999 XM174 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
103104 1999 XW174 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
103105 1999 XB175 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103106 1999 XT176 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
103107 1999 XE177 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103108 1999 XF177 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
103109 1999 XN177 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
103110 1999 XP177 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103111 1999 XY177 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103112 1999 XA178 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103113 1999 XD178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103114 1999 XH178 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
103115 1999 XN180 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
103116 1999 XD181 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103117 1999 XY181 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
103118 1999 XY182 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103119 1999 XR184 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
103120 1999 XN185 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103121 1999 XP188 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103122 1999 XA189 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103123 1999 XG189 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
103124 1999 XD190 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
103125 1999 XQ191 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103126 1999 XX191 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
103127 1999 XR194 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103128 1999 XZ195 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103129 1999 XA196 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103130 1999 XR196 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
103131 1999 XK197 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
103132 1999 XY198 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103133 1999 XX199 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
103134 1999 XE202 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103135 1999 XL202 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103136 1999 XF203 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
103137 1999 XN203 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
103138 1999 XP204 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
103139 1999 XS205 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
103140 1999 XB206 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
103141 1999 XF206 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
103142 1999 XM207 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
103143 1999 XY208 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
103144 1999 XY209 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
103145 1999 XQ210 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
103146 1999 XS210 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103147 1999 XU212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103148 1999 XQ213 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
103149 1999 XC215 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
103150 1999 XP215 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
103151 1999 XR217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
103152 1999 XR220 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
103153 1999 XT220 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
103154 1999 XZ221 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
103155 1999 XN222 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
103156 1999 XT222 15/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
103157 1999 XU223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
103158 1999 XB224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103159 1999 XP224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
103160 1999 XW224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
103161 1999 XF225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103162 1999 XZ225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
103163 1999 XR226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
103164 1999 XX226 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
103165 1999 XN227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
103166 1999 XT227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
103167 1999 XS228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
103168 1999 XW228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
103169 1999 XR229 07/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
103170 1999 XL230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
103171 1999 XC231 07/12/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
103172 1999 XL231 08/12/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
103173 1999 XS233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
103174 1999 XK234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
103175 1999 XS234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
103176 1999 XT234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
103177 1999 XU234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
103178 1999 XL235 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
103179 1999 XO236 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
103180 1999 XF237 05/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
103181 1999 XR237 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
103182 1999 XJ238 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
103183 1999 XA239 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
103184 1999 XG239 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
103185 1999 XD242 13/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
103186 1999 XH242 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
103187 1999 XS242 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
103188 1999 XT242 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
103189 1999 XV242 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
103190 1999 XD243 02/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
103191 1999 XE243 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
103192 1999 XF243 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
103193 1999 XG243 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
103194 1999 XX243 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
103195 1999 XZ243 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
103196 1999 XA244 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
103197 1999 XZ247 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
103198 1999 XT248 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
103199 1999 XE249 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
103200 1999 XL249 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL