Danh sách tiểu hành tinh/102001–102100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102001 1999 RG79 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
102002 1999 RR80 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102003 1999 RX80 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102004 1999 RC81 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102005 1999 RS81 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102006 1999 RA82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102007 1999 RB82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102008 1999 RD82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102009 1999 RF82 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
102010 1999 RE84 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102011 1999 RR84 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102012 1999 RV85 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102013 1999 RX85 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102014 1999 RH86 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102015 1999 RK87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102016 1999 RY87 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102017 1999 RD89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102018 1999 RD90 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
102019 1999 RH90 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102020 1999 RK90 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102021 1999 RV92 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
102022 1999 RX92 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
102023 1999 RA93 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102024 1999 RY94 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102025 1999 RC97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102026 1999 RF97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102027 1999 RC98 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
102028 1999 RL98 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102029 1999 RV99 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102030 1999 RJ100 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102031 1999 RC105 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102032 1999 RC106 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102033 1999 RU107 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
102034 1999 RW107 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
102035 1999 RG108 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
102036 1999 RT108 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102037 1999 RU108 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102038 1999 RU109 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102039 1999 RT110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
102040 1999 RG112 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
102041 1999 RT112 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102042 1999 RB114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102043 1999 RU114 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102044 1999 RH115 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102045 1999 RQ115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
102046 1999 RG118 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102047 1999 RO120 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
102048 1999 RJ121 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102049 1999 RM121 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
102050 1999 RP122 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102051 1999 RR122 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
102052 1999 RA125 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
102053 1999 RB125 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102054 1999 RC125 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
102055 1999 RH126 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102056 1999 RM126 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
102057 1999 RL129 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102058 1999 RT129 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102059 1999 RM131 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102060 1999 RZ131 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102061 1999 RC132 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102062 1999 RN132 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
102063 1999 RR134 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
102064 1999 RW134 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
102065 1999 RC136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102066 1999 RV137 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102067 1999 RF138 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
102068 1999 RC139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102069 1999 RF139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102070 1999 RH139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102071 1999 RK139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
102072 1999 RE140 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
102073 1999 RT140 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102074 1999 RN143 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
102075 1999 RC144 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102076 1999 RL144 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102077 1999 RL146 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102078 1999 RS147 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
102079 1999 RV147 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
102080 1999 RP148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102081 1999 RB149 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
102082 1999 RK149 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
102083 1999 RO149 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
102084 1999 RF150 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
102085 1999 RK150 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
102086 1999 RT150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102087 1999 RT151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102088 1999 RA152 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102089 1999 RK152 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102090 1999 RP153 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102091 1999 RL154 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
102092 1999 RD155 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
102093 1999 RH155 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
102094 1999 RH156 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
102095 1999 RK156 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
102096 1999 RX156 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102097 1999 RZ157 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
102098 1999 RJ158 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
102099 1999 RW158 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102100 1999 RG159 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL