Danh sách tiểu hành tinh/102501–102600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
102501 1999 TZ283 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
102502 1999 TF285 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
102503 1999 TJ288 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102504 1999 TV288 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
102505 1999 TZ288 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102506 1999 TU289 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102507 1999 TL290 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
102508 1999 TZ291 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102509 1999 TE293 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
102510 1999 TP293 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
102511 1999 TQ298 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102512 1999 TO300 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
102513 1999 TE303 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102514 1999 TC304 04/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102515 1999 TT305 03/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102516 1999 TC306 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102517 1999 TZ309 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102518 1999 TB312 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102519 1999 TO312 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
102520 1999 TW318 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102521 1999 TE319 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
102522 1999 TC321 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
102523 1999 UG 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
102524 1999 UK 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
102525 1999 UV 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
102526 1999 UG1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
102527 1999 UH2 17/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
102528 1999 US3 26/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
102529 1999 UD4 27/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
102530 1999 UF4 30/10/1999 Biosphere 2 G. J. Garradd 2,4 km MPC · JPL
102531 1999 UP4 31/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
102532 1999 UU4 31/10/1999 Modra A. Galád, J. Tóth 2,9 km MPC · JPL
102533 1999 UB5 28/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
102534 1999 UJ5 29/10/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
102535 1999 UL6 28/10/1999 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
102536 Luanenjie 1999 UN6 28/10/1999 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
102537 1999 UY7 29/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
102538 1999 UZ9 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
102539 1999 UT10 31/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
102540 1999 UV11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102541 1999 UN12 28/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
102542 1999 UT12 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
102543 1999 UV12 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102544 1999 UK13 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102545 1999 UP14 29/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
102546 1999 UQ15 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102547 1999 UW15 29/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
102548 1999 UF16 29/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
102549 1999 UP16 29/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
102550 1999 UY17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102551 1999 UC18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102552 1999 UF20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102553 1999 UJ20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102554 1999 US21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102555 1999 UG22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102556 1999 UW23 28/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102557 1999 UY23 28/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
102558 1999 UJ24 28/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
102559 1999 UJ25 28/10/1999 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
102560 1999 UR25 29/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102561 1999 UX27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
102562 1999 UD28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
102563 1999 UW29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102564 1999 UH30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102565 1999 UL30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
102566 1999 UB32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102567 1999 UY32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
102568 1999 UG35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
102569 1999 UQ35 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102570 1999 UW35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
102571 1999 UX35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
102572 1999 UW36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102573 1999 UH40 16/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
102574 1999 UH41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
102575 1999 UQ42 28/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
102576 1999 UZ42 28/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
102577 1999 UE43 28/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
102578 1999 UO43 28/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
102579 1999 UZ43 29/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102580 1999 UC44 29/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
102581 1999 US44 30/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
102582 1999 UD46 31/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
102583 1999 UE47 29/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
102584 1999 UE48 30/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
102585 1999 UJ48 30/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
102586 1999 UR49 30/10/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
102587 1999 UA50 30/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
102588 1999 UM52 31/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
102589 1999 UP52 31/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
102590 1999 UT52 31/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
102591 1999 UP57 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
102592 1999 VE1 04/11/1999 Olathe Olathe 2,3 km MPC · JPL
102593 1999 VY1 05/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,9 km MPC · JPL
102594 1999 VC3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102595 1999 VJ3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
102596 1999 VN3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
102597 1999 VS3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
102598 1999 VE4 01/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
102599 1999 VX4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
102600 1999 VC5 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL