Danh sách tiểu hành tinh/101601–101700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101601 1999 CM 04/02/1999 Gekko T. Kagawa 6,3 km MPC · JPL
101602 1999 CT1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,9 km MPC · JPL
101603 1999 CB2 08/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
101604 1999 CR3 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101605 1999 CZ5 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101606 1999 CK6 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101607 1999 CN6 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
101608 1999 CB7 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101609 1999 CD7 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
101610 1999 CW7 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101611 1999 CL8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
101612 1999 CS8 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 20 km MPC · JPL
101613 1999 CX8 12/02/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
101614 1999 CY8 12/02/1999 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
101615 1999 CD9 14/02/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 2,4 km MPC · JPL
101616 1999 CL9 12/02/1999 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
101617 1999 CM9 13/02/1999 Oohira T. Urata 5,6 km MPC · JPL
101618 1999 CN9 14/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
101619 1999 CG12 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101620 1999 CN14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
101621 1999 CH16 15/02/1999 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
101622 1999 CP16 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
101623 1999 CH18 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
101624 1999 CV18 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
101625 1999 CP20 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101626 1999 CN21 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101627 1999 CV21 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
101628 1999 CO22 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101629 1999 CV24 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101630 1999 CD26 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101631 1999 CM29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101632 1999 CP32 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101633 1999 CA34 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
101634 1999 CN36 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
101635 1999 CY37 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
101636 1999 CO42 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101637 1999 CA43 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101638 1999 CL45 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
101639 1999 CP45 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
101640 1999 CG48 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101641 1999 CU48 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101642 1999 CK51 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101643 1999 CU51 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
101644 1999 CC52 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101645 1999 CM56 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101646 1999 CQ56 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101647 1999 CP57 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
101648 1999 CX58 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101649 1999 CO62 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101650 1999 CU62 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101651 1999 CU66 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101652 1999 CD67 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
101653 1999 CK68 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101654 1999 CE71 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101655 1999 CV71 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101656 1999 CC73 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101657 1999 CC76 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101658 1999 CG76 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101659 1999 CJ80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101660 1999 CK80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101661 1999 CS84 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
101662 1999 CU84 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101663 1999 CW84 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101664 1999 CS88 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
101665 1999 CV89 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
101666 1999 CT92 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101667 1999 CX94 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101668 1999 CR95 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
101669 1999 CC96 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101670 1999 CV96 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101671 1999 CB100 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
101672 1999 CC101 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101673 1999 CE104 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
101674 1999 CU106 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101675 1999 CO107 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
101676 1999 CY107 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101677 1999 CK108 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
101678 1999 CO108 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101679 1999 CR108 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
101680 1999 CQ109 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101681 1999 CH110 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101682 1999 CN110 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
101683 1999 CX111 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101684 1999 CZ111 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101685 1999 CA114 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
101686 1999 CX114 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101687 1999 CA117 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
101688 1999 CX117 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
101689 1999 CS119 11/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
101690 1999 CA120 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101691 1999 CO120 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101692 1999 CM122 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
101693 1999 CQ125 11/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101694 1999 CR125 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
101695 1999 CC132 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
101696 1999 CD132 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
101697 1999 CV137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101698 1999 CZ137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
101699 1999 CN147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
101700 1999 CO149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL