Danh sách tiểu hành tinh/101201–101300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101201 1998 SS33 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101202 1998 SN36 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
101203 1998 SH39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
101204 1998 SV42 17/09/1998 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
101205 1998 SV46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
101206 1998 SX46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
101207 1998 SB47 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
101208 1998 SF48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
101209 1998 SL48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
101210 1998 SW50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
101211 1998 SF51 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
101212 1998 SK51 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
101213 1998 SZ51 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
101214 1998 SF52 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
101215 1998 SC53 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
101216 1998 SG53 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
101217 1998 SG54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
101218 1998 SR54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
101219 1998 SM55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
101220 1998 ST57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
101221 1998 SB62 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
101222 1998 SQ62 20/09/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
101223 1998 SW62 25/09/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
101224 1998 ST64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
101225 1998 SO65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
101226 1998 SY66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
101227 1998 SX68 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101228 1998 SN69 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101229 1998 SJ71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
101230 1998 SV72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
101231 1998 SZ74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
101232 1998 SU75 29/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
101233 1998 SF76 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101234 1998 SE77 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101235 1998 SB78 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101236 1998 SV78 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101237 1998 SE79 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101238 1998 SQ79 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
101239 1998 SD80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101240 1998 SG81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101241 1998 SZ81 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101242 1998 SO82 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
101243 1998 SW82 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101244 1998 SS83 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101245 1998 SD84 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101246 1998 SS87 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101247 1998 SV87 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101248 1998 ST88 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101249 1998 SQ89 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101250 1998 SR91 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101251 1998 SE92 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
101252 1998 SO92 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
101253 1998 SG93 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
101254 1998 SK93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101255 1998 SY93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101256 1998 SA95 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
101257 1998 SE95 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101258 1998 SF97 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101259 1998 SA98 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
101260 1998 SU98 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
101261 1998 SS102 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101262 1998 SU104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101263 1998 SU105 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
101264 1998 SW105 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
101265 1998 SX105 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101266 1998 SJ107 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101267 1998 SU107 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101268 1998 SJ110 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101269 1998 SS110 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101270 1998 SQ111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101271 1998 SU111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101272 1998 SN113 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
101273 1998 SO113 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
101274 1998 SC114 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101275 1998 SF115 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
101276 1998 SN115 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
101277 1998 SS115 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
101278 1998 SS116 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
101279 1998 SX116 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
101280 1998 SD117 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
101281 1998 SP117 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
101282 1998 SC118 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101283 1998 SJ118 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
101284 1998 SH119 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
101285 1998 SC124 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
101286 1998 SF124 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101287 1998 SP124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101288 1998 SA125 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
101289 1998 SL125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
101290 1998 SO125 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
101291 1998 SP125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
101292 1998 SM126 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
101293 1998 SS126 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
101294 1998 SW126 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
101295 1998 SB127 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101296 1998 SE127 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
101297 1998 SZ127 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
101298 1998 SE128 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
101299 1998 SL129 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
101300 1998 SV129 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL