Thành viên:Đức Anh/Nháp 78

    Tủ sách mở Wikibooks

    Đề nghị xóa nhanh

    Trang này được đề nghị xóa nhanh với lý do: CHƯA CÓ LÝ DO.

    Nếu bạn không đồng ý xóa bài, hãy thêm bản mẫu {{chờ chút}} dưới bản mẫu này này và nhanh chóng nêu lý do tại trang thảo luận. Nếu bài bị đề nghị xóa vì nội dung có chất lượng thấp, mời bạn giúp cải thiện nó.
    Sửa đổi cuối: Đức Anh (thảo luận | đóng góp) vào 18 tháng trước.