Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Xuất-nhập thông tin

Tủ sách mở Wikibooks

Xuất-nhập thông tin[sửa]

Thông Tin được nhập bằng Lệnh Prompt() và xuất bằng Lệnh document.write() và Lệnh alert()

Nhập Thông Tin[sửa]

Var Thong_Tin_Nhap
Thong_Tin_Nhap = prompt('Tiêu_Đề', 'Thông_Tin_Nhập');


Xuất Thông Tin[sửa]

document.write('Thông_Tin');


document.write(' Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());


alert('Thông Báo', Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());


alert('Thông Báo', Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());