Thảo luận:Tự học JavaScript/JavaScript cơ bản/Xuất-nhập thông tin

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Nhập Thông Tin[sửa]

Lệnh Prompt()[sửa]

Var Thong_Tin_Nhap
Thong_Tin_Nhap = prompt('Tiêu_Đề', 'Thông_Tin_Nhập');
Ten = prompt('Thông Tin', 'Xin cho biết tên');
document.write('Xin Chào Bán + ten);

Xuất Thông Tin[sửa]

document.write()[sửa]

document.write('Thông_Tin');
document.write(' Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());

Lệnh alert()[sửa]

alert('Thông Báo', Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());
alert('Thông Báo', Xin Chào . Hôm nay là ngày ' + new Date());