Sách giải tích/Đồ thị hàm số

Tủ sách mở Wikibooks

Đồ thị hàm số[sửa]

Bảng giá trị tương quan của x và hàm số của x[sửa]

Với mọi giá trị của x sẻ có một giá trị hàm số của x tương đương . Thí dụ, với hàm số f(x)=x ta có thể thiết lập bảng giá trị tương quan của x và hàm số của x như sau

x -2 -1 0 1 2
F(x)=x -2 -1 0 1 2

Hình hàm số[sửa]

Khi đặt các giá trị của x và của f(x) trên đồ thị XY ta có thể vẻ được hình đường thẳng có độ góc bằng 1 đi qua điểm gốc ở tọa độ (0,0)

Danh sách các đồ thị hàm số[sửa]