Sách Vật lý Lực

Tủ sách mở Wikibooks


Lực đại diện cho một đại lượng vật lý tương tác với vật để thực hiện một việc . Khi dùng sức đẩy một vật làm cho vật di chuyển từ vị trí đứng yên tạo ra chuyển động . Sức dùng để đẩy vật được gọi là lực . Lực tương tác với vật làm cho vật di chuyển tạo ra chuyển động

Lực có ký hiệu F đo bằng đơn vị Newton N .


Lực tính bằng công thức

Năng lực Cho biết Khả năng thực hiện một việc của lực

Năng lượng Cho biết Khả năng thực hiện một việc của lực trong một đơn vị thơi gian