Danh sách tiểu hành tinh/93401–93500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93401 2000 SE293 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93402 2000 SG293 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93403 2000 SM293 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93404 2000 SQ293 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93405 2000 SV293 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93406 2000 SZ293 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93407 2000 SM294 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93408 2000 SV294 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93409 2000 SS296 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93410 2000 SJ297 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93411 2000 SY298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93412 2000 ST300 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93413 2000 SB301 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93414 2000 SC301 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93415 2000 SW301 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93416 2000 SG303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93417 2000 SV303 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
93418 2000 SB305 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
93419 2000 SS305 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93420 2000 SC307 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93421 2000 SK307 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93422 2000 SB308 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93423 2000 SG308 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93424 2000 SP312 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93425 2000 SC314 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93426 2000 SQ315 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93427 2000 SY315 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93428 2000 ST316 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93429 2000 SE317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93430 2000 SG317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93431 2000 SS317 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93432 2000 SN318 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
93433 2000 SN319 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93434 2000 ST319 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
93435 2000 SS320 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93436 2000 SO326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
93437 2000 SG327 29/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
93438 2000 SR327 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93439 2000 SF328 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
93440 2000 SX328 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93441 2000 SV330 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
93442 2000 SO333 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
93443 2000 SK336 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
93444 2000 SN336 26/09/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
93445 2000 SU336 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
93446 2000 SV339 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
93447 2000 SZ339 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
93448 2000 SA345 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
93449 2000 SD347 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93450 2000 SP347 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93451 2000 SE349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
93452 2000 SY351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
93453 2000 SZ351 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
93454 2000 SP352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
93455 2000 SS352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
93456 2000 SG357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
93457 2000 ST358 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93458 2000 SX358 25/09/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
93459 2000 SK360 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
93460 2000 SV360 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
93461 2000 ST363 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93462 2000 SJ367 22/09/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
93463 2000 SC368 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93464 2000 SA369 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
93465 2000 SY369 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
93466 2000 TO 02/10/2000 Emerald Lane L. Ball 5,4 km MPC · JPL
93467 2000 TM5 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93468 2000 TY5 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93469 2000 TW10 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93470 2000 TW11 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93471 2000 TU12 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
93472 2000 TV12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93473 2000 TY13 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93474 2000 TU14 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93475 2000 TB17 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
93476 2000 TG17 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93477 2000 TL17 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93478 2000 TQ19 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93479 2000 TM20 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93480 2000 TZ20 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93481 2000 TN21 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93482 2000 TO21 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93483 2000 TM22 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93484 2000 TP22 05/10/2000 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
93485 2000 TS24 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93486 2000 TE25 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93487 2000 TD26 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93488 2000 TV32 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93489 2000 TT33 05/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
93490 2000 TV33 08/10/2000 Emerald Lane L. Ball 3,7 km MPC · JPL
93491 2000 TC34 07/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
93492 2000 TD36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
93493 2000 TN38 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
93494 2000 TA39 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93495 2000 TB39 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93496 2000 TT41 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93497 2000 TV42 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93498 2000 TH45 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93499 2000 TK46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
93500 2000 TU49 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL