Danh sách tiểu hành tinh/93301–93400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93301 2000 SE206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93302 2000 SJ206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93303 2000 SM206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93304 2000 SV206 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93305 2000 SK208 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93306 2000 SE209 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93307 2000 SV209 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93308 2000 SV211 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93309 2000 SB212 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93310 2000 SU212 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93311 2000 SN213 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93312 2000 SV215 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93313 2000 SY216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93314 2000 SC217 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93315 2000 SF217 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93316 2000 SN217 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93317 2000 SQ217 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
93318 2000 SQ218 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93319 2000 SL219 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93320 2000 SO219 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93321 2000 SA220 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93322 2000 SA221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93323 2000 SL221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93324 2000 SG225 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93325 2000 SB226 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93326 2000 SE227 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93327 2000 SA229 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93328 2000 SB229 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93329 2000 SJ230 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93330 2000 SP230 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93331 2000 SF231 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93332 2000 ST234 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
93333 2000 SA235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
93334 2000 SC235 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93335 2000 SK235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
93336 2000 SF236 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93337 2000 SK236 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93338 2000 SJ237 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93339 2000 SM241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93340 2000 SJ243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93341 2000 SP244 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93342 2000 SR244 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93343 2000 SV245 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93344 2000 SY245 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93345 2000 SG246 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93346 2000 SO247 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93347 2000 SX247 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93348 2000 SP250 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93349 2000 SJ251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93350 2000 SR252 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93351 2000 SX252 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93352 2000 SZ252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93353 2000 SF253 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93354 2000 SL256 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93355 2000 SK257 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93356 2000 SM260 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93357 2000 SP261 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93358 2000 SS261 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93359 2000 SA262 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
93360 2000 ST262 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93361 2000 SY262 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93362 2000 SQ263 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93363 2000 SA264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93364 2000 SU265 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93365 2000 SR266 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93366 2000 SJ267 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93367 2000 SK268 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93368 2000 SO268 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93369 2000 SQ268 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93370 2000 SY268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93371 2000 SP269 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93372 2000 SV269 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93373 2000 SJ270 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93374 2000 SK270 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93375 2000 SY270 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93376 2000 SF271 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
93377 2000 SO271 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93378 2000 SQ271 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93379 2000 SU275 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93380 2000 SA276 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93381 2000 SK276 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93382 2000 SB277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93383 2000 SG277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93384 2000 SY277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93385 2000 SS278 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93386 2000 SH279 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93387 2000 SR279 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93388 2000 ST279 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93389 2000 SK280 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
93390 2000 SC281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93391 2000 SE282 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93392 2000 SX284 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93393 2000 SB285 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93394 2000 ST285 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93395 2000 SQ286 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93396 2000 SG287 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93397 2000 SH287 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
93398 2000 SL287 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
93399 2000 SC288 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93400 2000 SW288 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL