Danh sách tiểu hành tinh/93201–93300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93201 2000 SZ115 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93202 2000 SU116 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93203 2000 SN118 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93204 2000 SQ118 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93205 2000 ST119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93206 2000 SS122 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93207 2000 SY122 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93208 2000 SQ123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93209 2000 SL125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93210 2000 SS126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93211 2000 SU126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93212 2000 SA127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93213 2000 SA128 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
93214 2000 SB128 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93215 2000 SL128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93216 2000 ST128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93217 2000 SR130 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93218 2000 SJ131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93219 2000 SG133 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93220 2000 SA135 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93221 2000 SE140 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
93222 2000 SL140 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93223 2000 SC141 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
93224 2000 SR141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
93225 2000 SE142 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
93226 2000 SJ142 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93227 2000 SU142 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93228 2000 SH144 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93229 2000 SJ144 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93230 2000 SW144 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93231 2000 SK146 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93232 2000 SE147 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93233 2000 SN147 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93234 2000 SS147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93235 2000 SE148 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93236 2000 SR149 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
93237 2000 SX149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93238 2000 SH150 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93239 2000 SO150 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
93240 2000 SB152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93241 2000 SO152 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93242 2000 SF153 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93243 2000 SA154 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93244 2000 SE154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93245 2000 SH155 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93246 2000 SR156 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93247 2000 ST156 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93248 2000 SD157 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93249 2000 SL157 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93250 2000 SP157 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93251 2000 SZ157 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93252 2000 SS160 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93253 2000 SB161 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93254 2000 SF161 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
93255 2000 SC163 29/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
93256 Stach 2000 SD163 29/09/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
93257 2000 SQ165 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93258 2000 SX165 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93259 2000 SD166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93260 2000 SB168 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93261 2000 SN168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93262 2000 SR168 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
93263 2000 ST170 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
93264 2000 SP171 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93265 2000 SV171 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
93266 2000 SW171 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93267 2000 SS173 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93268 2000 SX173 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93269 2000 SL175 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
93270 2000 SQ175 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93271 2000 SS175 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93272 2000 ST176 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93273 2000 SE177 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93274 2000 SC178 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93275 2000 SO178 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93276 2000 ST178 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93277 2000 SJ179 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93278 2000 SS181 19/09/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
93279 2000 SU181 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
93280 2000 SW186 21/09/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
93281 2000 SJ187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
93282 2000 SK187 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
93283 2000 SP188 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
93284 2000 SY188 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
93285 2000 SQ189 22/09/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
93286 2000 SV191 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93287 2000 SG194 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93288 2000 SA196 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93289 2000 SC196 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93290 2000 SP196 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93291 2000 SV196 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93292 2000 SD198 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93293 2000 SM199 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93294 2000 SY199 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93295 2000 SC201 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93296 2000 SU202 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93297 2000 ST203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
93298 2000 SH205 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93299 2000 SC206 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93300 2000 SD206 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL