Danh sách tiểu hành tinh/93001–93100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93001 2000 RD84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
93002 2000 RN85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
93003 2000 RY85 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93004 2000 RB86 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93005 2000 RG86 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93006 2000 RH86 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93007 2000 RN86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
93008 2000 RR86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
93009 2000 RA87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
93010 2000 RD87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
93011 2000 RL87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
93012 2000 RZ87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
93013 2000 RG89 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93014 2000 RY90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93015 2000 RY91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93016 2000 RA92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93017 2000 RK92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93018 2000 RT92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93019 2000 RE94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
93020 2000 RY94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
93021 2000 RG95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
93022 2000 RM95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
93023 2000 RP95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
93024 2000 RX95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
93025 2000 RD96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
93026 2000 RT96 04/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
93027 2000 RA97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
93028 2000 RF98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
93029 2000 RU98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
93030 2000 RC99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
93031 2000 RH100 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93032 2000 RG101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
93033 2000 RK102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
93034 2000 RN102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
93035 2000 RR103 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93036 2000 RW103 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93037 2000 RF104 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93038 2000 RL104 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93039 2000 RL106 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93040 2000 SG 18/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93041 2000 SU2 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
93042 2000 SD4 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
93043 2000 SF4 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
93044 2000 SE6 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93045 2000 SF6 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93046 2000 SM6 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93047 2000 ST6 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93048 2000 SB7 22/09/2000 Reedy Creek R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
93049 2000 SL8 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
93050 2000 SM8 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
93051 2000 SP8 22/09/2000 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
93052 2000 SH9 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93053 2000 SR12 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93054 2000 SW12 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93055 2000 SY12 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93056 2000 SC13 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93057 2000 SE14 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93058 2000 SL14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93059 2000 SO16 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93060 2000 SW20 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
93061 Barbagallo 2000 SX20 23/09/2000 Bologna San Vittore Obs. 3,0 km MPC · JPL
93062 2000 SF22 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
93063 2000 SJ22 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
93064 2000 SN22 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
93065 2000 ST22 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
93066 2000 SU22 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
93067 2000 SB23 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
93068 2000 SR24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 7,5 km MPC · JPL
93069 2000 SX24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
93070 2000 SE25 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93071 2000 SD26 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93072 2000 SU26 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93073 2000 SO27 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93074 2000 SR27 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
93075 2000 SE28 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
93076 2000 SF28 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93077 2000 SM28 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93078 2000 SW28 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93079 2000 SX28 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93080 2000 SK29 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93081 2000 SP29 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93082 2000 SL32 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93083 2000 SC33 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93084 2000 SD34 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93085 2000 SE35 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93086 2000 SU35 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93087 2000 SK36 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93088 2000 SO36 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93089 2000 SX36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93090 2000 SF37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93091 2000 SG38 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93092 2000 SN38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
93093 2000 SB39 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93094 2000 SF39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93095 2000 SL39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93096 2000 SN39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93097 2000 SP39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93098 2000 ST39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93099 2000 SY39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93100 2000 SV41 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL