Danh sách tiểu hành tinh/91701–91800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91701 1999 TS142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91702 1999 TX142 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91703 1999 TS143 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91704 1999 TQ145 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91705 1999 TR145 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91706 1999 TV145 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91707 1999 TH146 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91708 1999 TF147 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91709 1999 TG148 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91710 1999 TZ149 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
91711 1999 TP150 07/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
91712 1999 TW150 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91713 1999 TD152 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91714 1999 TW153 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91715 1999 TA154 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91716 1999 TG154 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91717 1999 TL155 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91718 1999 TX155 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91719 1999 TD156 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
91720 1999 TJ156 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
91721 1999 TQ157 09/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
91722 1999 TW157 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91723 1999 TD158 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
91724 1999 TK158 07/10/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
91725 1999 TM158 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91726 1999 TE159 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91727 1999 TH162 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91728 1999 TM162 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
91729 1999 TG163 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91730 1999 TP163 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91731 1999 TJ164 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91732 1999 TK164 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91733 1999 TO164 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91734 1999 TM166 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91735 1999 TM171 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91736 1999 TN172 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91737 1999 TW172 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
91738 1999 TE174 10/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
91739 1999 TA175 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
91740 1999 TX177 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91741 1999 TL178 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91742 1999 TE179 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91743 1999 TA180 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91744 1999 TD183 11/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91745 1999 TF184 12/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
91746 1999 TL185 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
91747 1999 TT185 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91748 1999 TA186 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
91749 1999 TV186 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91750 1999 TR187 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91751 1999 TX188 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91752 1999 TB189 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91753 1999 TN189 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
91754 1999 TO189 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91755 1999 TQ189 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91756 1999 TT189 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91757 1999 TN190 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91758 1999 TR190 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91759 1999 TU191 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91760 1999 TX191 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91761 1999 TZ191 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91762 1999 TH192 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91763 1999 TN192 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
91764 1999 TV193 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91765 1999 TE194 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
91766 1999 TK194 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91767 1999 TH196 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91768 1999 TQ196 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91769 1999 TS198 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91770 1999 TE200 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91771 1999 TW202 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91772 1999 TD203 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91773 1999 TL203 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91774 1999 TT203 13/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91775 1999 TH206 13/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91776 1999 TJ206 13/10/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
91777 1999 TM206 13/10/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
91778 1999 TG208 14/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
91779 1999 TL208 14/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
91780 1999 TH211 15/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91781 1999 TR212 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91782 1999 TO214 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91783 1999 TQ216 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91784 1999 TV216 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91785 1999 TU217 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91786 1999 TB219 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91787 1999 TZ219 01/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
91788 1999 TG221 02/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
91789 1999 TH221 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91790 1999 TF222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
91791 1999 TD223 03/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
91792 1999 TM223 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91793 1999 TR227 01/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
91794 1999 TG228 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91795 1999 TP228 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91796 1999 TE230 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
91797 1999 TF233 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
91798 1999 TT233 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91799 1999 TE234 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91800 1999 TK234 03/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL