Danh sách tiểu hành tinh/91001–91100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91001 1998 BY8 18/01/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
91002 1998 BZ11 23/01/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91003 1998 BZ15 25/01/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
91004 1998 BH16 26/01/1998 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
91005 1998 BZ18 24/01/1998 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
91006 Fleming 1998 BT25 28/01/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,0 km MPC · JPL
91007 Ianfleming 1998 BL30 30/01/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,8 km MPC · JPL
91008 1998 BX36 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91009 1998 BQ47 26/01/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
91010 1998 CD1 01/02/1998 Xinglong SCAP 5,9 km MPC · JPL
91011 1998 CH2 08/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 1,9 km MPC · JPL
91012 1998 DY 18/02/1998 Kleť Kleť Obs. 2,9 km MPC · JPL
91013 1998 DG2 20/02/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
91014 1998 DN12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
91015 1998 DJ13 25/02/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
91016 1998 DS15 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
91017 1998 DA16 25/02/1998 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
91018 1998 DA20 20/02/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
91019 1998 DK20 26/02/1998 Blauvac R. Roy 1,7 km MPC · JPL
91020 1998 DQ22 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
91021 1998 DQ28 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
91022 1998 DV31 19/02/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,3 km MPC · JPL
91023 Lutan 1998 DQ32 23/02/1998 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
91024 Széchenyi 1998 DA33 28/02/1998 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 3,0 km MPC · JPL
91025 1998 DJ34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
91026 1998 DS34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
91027 1998 DM35 26/02/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
91028 1998 DU37 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
91029 1998 EY 02/03/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
91030 1998 EV2 02/03/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
91031 1998 EX2 02/03/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
91032 1998 EA11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
91033 1998 ES19 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
91034 1998 EH21 01/03/1998 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
91035 1998 EM21 05/03/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
91036 1998 FC5 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
91037 1998 FF5 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
91038 1998 FW8 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
91039 1998 FA10 24/03/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
91040 1998 FD14 25/03/1998 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
91041 1998 FG14 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
91042 1998 FF15 26/03/1998 Kleť Kleť Obs. 5,4 km MPC · JPL
91043 1998 FG15 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
91044 1998 FX15 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
91045 1998 FA27 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91046 1998 FT29 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91047 1998 FT30 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91048 1998 FO31 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91049 1998 FN32 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91050 1998 FU32 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91051 1998 FA34 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91052 1998 FW38 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91053 1998 FE42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91054 1998 FB48 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91055 1998 FD49 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91056 1998 FG49 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91057 1998 FR50 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91058 1998 FU50 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91059 1998 FE51 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91060 1998 FS51 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91061 1998 FN61 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
91062 1998 FH62 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
91063 1998 FX62 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91064 1998 FL63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91065 1998 FM66 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91066 1998 FP66 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91067 1998 FC67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91068 1998 FP68 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91069 1998 FK70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91070 1998 FO71 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91071 1998 FY76 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91072 1998 FC77 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91073 1998 FN78 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91074 1998 FT90 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91075 1998 FT96 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91076 1998 FU105 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91077 1998 FN106 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91078 1998 FX106 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91079 1998 FB107 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
91080 1998 FX107 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91081 1998 FR109 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91082 1998 FA110 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91083 1998 FR110 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91084 1998 FT118 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91085 1998 FK119 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91086 1998 FF120 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
91087 1998 FO120 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91088 1998 FQ120 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91089 1998 FW126 24/03/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
91090 1998 FG127 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
91091 1998 FD129 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
91092 1998 FA135 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91093 1998 GS 03/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
91094 1998 GF7 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
91095 1998 GZ8 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91096 1998 GK11 15/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91097 1998 GK12 02/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
91098 1998 HB3 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
91099 1998 HK7 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91100 1998 HK14 25/04/1998 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL