Danh sách tiểu hành tinh/89501–89600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89501 2001 XR48 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89502 2001 XS48 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89503 2001 XP50 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89504 2001 XV50 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89505 2001 XX51 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89506 2001 XD53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89507 2001 XF53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89508 2001 XJ54 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
89509 2001 XW54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89510 2001 XB55 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89511 2001 XD56 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89512 2001 XF56 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89513 2001 XV57 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89514 2001 XA59 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89515 2001 XB59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89516 2001 XN59 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89517 2001 XJ61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89518 2001 XH62 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89519 2001 XV62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89520 2001 XS63 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89521 2001 XG64 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89522 2001 XL64 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89523 2001 XU64 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89524 2001 XU66 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89525 2001 XA68 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89526 2001 XY68 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89527 2001 XE71 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89528 2001 XG74 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89529 2001 XP75 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89530 2001 XA76 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89531 2001 XD76 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89532 2001 XP77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89533 2001 XV79 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89534 2001 XO80 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89535 2001 XU83 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89536 2001 XG84 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89537 2001 XJ85 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89538 2001 XD86 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89539 2001 XK86 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89540 2001 XN86 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89541 2001 XR87 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89542 2001 XH89 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
89543 2001 XT90 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89544 2001 XW91 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89545 2001 XM92 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89546 2001 XU92 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89547 2001 XY92 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89548 2001 XR97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89549 2001 XS97 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89550 2001 XU97 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89551 2001 XX97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89552 2001 XA98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89553 2001 XE98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89554 2001 XF98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89555 2001 XN98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89556 2001 XS98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89557 2001 XY98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89558 2001 XR99 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89559 2001 XT99 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89560 2001 XB100 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89561 2001 XK100 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89562 2001 XN100 10/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
89563 2001 XY101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89564 2001 XJ103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89565 2001 XW103 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
89566 2001 XZ103 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89567 2001 XM113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89568 2001 XA115 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
89569 2001 XB115 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89570 2001 XA116 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89571 2001 XW116 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89572 2001 XX117 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89573 2001 XD118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89574 2001 XG118 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89575 2001 XD119 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89576 2001 XP119 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89577 2001 XW120 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89578 2001 XV122 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89579 2001 XE127 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89580 2001 XC128 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89581 2001 XS133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89582 2001 XB134 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89583 2001 XO134 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
89584 2001 XW136 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89585 2001 XN138 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89586 2001 XP138 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89587 2001 XN139 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89588 2001 XZ139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89589 2001 XD141 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89590 2001 XE141 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89591 2001 XX144 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89592 2001 XC146 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89593 2001 XC147 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89594 2001 XS147 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89595 2001 XC148 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
89596 2001 XS152 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89597 2001 XJ159 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89598 2001 XU159 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89599 2001 XW161 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
89600 2001 XF166 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL