Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/86701–86800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86701 2000 FP59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86702 2000 FM60 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86703 2000 FC61 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
86704 2000 FS63 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86705 2000 FW64 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86706 2000 FY73 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
86707 2000 GJ 02/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
86708 2000 GK5 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86709 2000 GR5 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86710 2000 GU5 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86711 2000 GB6 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86712 2000 GO6 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86713 2000 GY8 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86714 2000 GN9 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86715 2000 GO9 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86716 2000 GW10 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86717 2000 GG11 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86718 2000 GO14 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86719 2000 GA19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86720 2000 GC19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86721 2000 GJ28 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86722 2000 GY28 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86723 2000 GG30 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86724 2000 GY30 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86725 2000 GG32 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86726 2000 GN34 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86727 2000 GW34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86728 2000 GV35 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86729 2000 GX36 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86730 2000 GY37 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86731 2000 GV38 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86732 2000 GK39 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86733 2000 GS41 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86734 2000 GT42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86735 2000 GF43 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86736 2000 GE45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86737 2000 GV46 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86738 2000 GB51 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86739 2000 GC51 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86740 2000 GM51 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
86741 2000 GW52 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86742 2000 GR53 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86743 2000 GS56 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86744 2000 GE57 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86745 2000 GJ57 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86746 2000 GW57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86747 2000 GZ57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86748 2000 GP58 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86749 2000 GF60 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86750 2000 GS63 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86751 2000 GQ64 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86752 2000 GB66 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86753 2000 GK67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86754 2000 GS67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86755 2000 GO68 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86756 2000 GV69 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86757 2000 GA70 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
86758 2000 GV71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86759 2000 GX72 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86760 2000 GQ75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86761 2000 GR75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86762 2000 GS75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86763 2000 GH78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86764 2000 GP78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86765 2000 GC84 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86766 2000 GD84 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86767 2000 GX84 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86768 2000 GA86 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86769 2000 GE87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86770 2000 GN87 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86771 2000 GS87 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86772 2000 GK88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86773 2000 GT88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86774 2000 GH89 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86775 2000 GL90 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86776 2000 GR91 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86777 2000 GV91 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86778 2000 GX91 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86779 2000 GG92 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86780 2000 GO92 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86781 2000 GT92 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86782 2000 GZ92 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86783 2000 GX93 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86784 2000 GZ93 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86785 2000 GW94 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86786 2000 GS97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
86787 2000 GZ97 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86788 2000 GX98 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
86789 2000 GD99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86790 2000 GE100 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86791 2000 GN100 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86792 2000 GM103 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86793 2000 GF104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86794 2000 GL104 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
86795 2000 GM105 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86796 2000 GY107 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86797 2000 GM108 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86798 2000 GW111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
86799 2000 GH112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86800 2000 GG113 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL