Danh sách tiểu hành tinh/86401–86500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86401 2000 AF143 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
86402 2000 AB144 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86403 2000 AJ148 06/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
86404 2000 AG150 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
86405 2000 AN152 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86406 2000 AU152 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86407 2000 AK169 07/01/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
86408 2000 AC185 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86409 2000 AK186 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
86410 2000 AU192 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86411 2000 AQ201 09/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86412 2000 AW202 10/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86413 2000 AN203 10/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86414 2000 AK212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
86415 2000 AW221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86416 2000 AP232 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86417 2000 AM242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
86418 2000 AE244 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
86419 2000 AL245 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86420 2000 BT2 26/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86421 2000 BC3 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
86422 2000 BX13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
86423 2000 BQ19 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
86424 2000 BU20 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
86425 2000 BQ22 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
86426 2000 BP23 27/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86427 2000 BG25 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86428 2000 BQ27 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86429 2000 BJ29 31/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86430 2000 BV31 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
86431 2000 BN50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
86432 2000 BW51 30/01/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
86433 2000 CU2 04/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
86434 2000 CX7 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86435 2000 CL9 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
86436 2000 CU12 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86437 2000 CJ13 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
86438 2000 CN16 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86439 2000 CW18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86440 2000 CK21 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
86441 2000 CR22 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86442 2000 CY24 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86443 2000 CG27 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86444 2000 CQ28 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86445 2000 CW28 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86446 2000 CS31 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86447 2000 CE32 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86448 2000 CU32 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86449 2000 CD33 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86450 2000 CK33 02/02/2000 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
86451 2000 CY34 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86452 2000 CQ35 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86453 2000 CH39 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86454 2000 CM40 05/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86455 2000 CF41 06/02/2000 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
86456 2000 CM41 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86457 2000 CC43 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86458 2000 CB47 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86459 2000 CS49 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86460 2000 CC52 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86461 2000 CN52 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86462 2000 CL56 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86463 2000 CV57 05/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86464 2000 CU62 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86465 2000 CU63 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86466 2000 CS66 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86467 2000 CB70 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86468 2000 CR70 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86469 2000 CV70 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86470 2000 CV76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
86471 2000 CX76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
86472 2000 CZ76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
86473 2000 CF79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
86474 2000 CT79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
86475 2000 CJ80 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86476 2000 CT82 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86477 2000 CU85 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
86478 2000 CL87 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86479 2000 CG90 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86480 2000 CT97 09/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,8 km MPC · JPL
86481 2000 CX102 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86482 2000 CJ104 07/02/2000 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
86483 2000 CT111 06/02/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
86484 2000 CD120 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86485 2000 CF126 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86486 2000 CE135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
86487 2000 CQ144 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
86488 2000 DQ5 25/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86489 2000 DU9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
86490 2000 DA15 26/02/2000 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
86491 2000 DL15 26/02/2000 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
86492 2000 DN15 26/02/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
86493 2000 DD17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86494 2000 DT19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
86495 2000 DT21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86496 2000 DC29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86497 2000 DO29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
86498 2000 DQ29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86499 2000 DZ30 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86500 2000 DR32 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL