Danh sách tiểu hành tinh/85001–85100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85001 2003 YP128 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
85002 2003 YT138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85003 2003 YR142 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
85004 Crombie 2003 YY152 29/12/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
85005 2003 YF154 29/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
85006 2003 YU154 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
85007 2004 AK3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
85008 2004 BL3 16/01/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
85009 2004 BL4 16/01/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
85010 2004 BY9 16/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
85011 2004 BA16 18/01/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
85012 2004 BY27 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
85013 2004 BO36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
85014 Sutter 2004 BD38 19/01/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
85015 Gaskell 2004 BE38 19/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
85016 2004 BW42 19/01/2004 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
85017 2004 BH52 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
85018 2004 BL54 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85019 2039 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
85020 2057 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
85021 2067 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
85022 2068 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
85023 2087 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
85024 2224 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85025 2544 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
85026 2653 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
85027 2677 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
85028 2729 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
85029 2755 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
85030 Admetos 2804 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 21 km MPC · JPL
85031 2860 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
85032 3054 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
85033 3073 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
85034 3542 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
85035 4149 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85036 4203 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
85037 4279 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
85038 4313 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
85039 4541 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
85040 4617 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85041 4653 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
85042 4779 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
85043 4817 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
85044 4829 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
85045 5015 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
85046 6126 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
85047 Krakatau 6255 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
85048 6265 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85049 6279 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
85050 6572 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
85051 6641 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
85052 6778 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
85053 6789 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
85054 6841 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
85055 6872 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
85056 9093 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85057 9608 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
85058 1112 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
85059 1211 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
85060 2080 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
85061 2137 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
85062 2272 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85063 3148 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
85064 3338 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
85065 4053 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
85066 4255 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
85067 4333 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
85068 1021 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
85069 1056 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
85070 1120 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
85071 1189 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85072 1245 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
85073 1263 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85074 1288 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
85075 1444 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
85076 1451 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
85077 1454 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
85078 1509 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
85079 2047 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
85080 2070 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
85081 2153 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
85082 2158 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
85083 2305 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85084 2309 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
85085 3014 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
85086 3059 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
85087 3090 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85088 3202 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
85089 3304 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
85090 4028 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
85091 4112 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
85092 4253 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
85093 5071 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85094 5119 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
85095 Hekla 5192 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
85096 1044 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
85097 1082 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
85098 1208 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
85099 1213 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85100 2189 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL