Danh sách tiểu hành tinh/81601–81700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81601 2000 HQ58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81602 2000 HZ60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
81603 2000 HF61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81604 2000 HG63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
81605 2000 HS64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
81606 2000 HU64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81607 2000 HX64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
81608 2000 HF65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81609 2000 HS65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
81610 2000 HT65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
81611 2000 HM66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81612 2000 HM67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
81613 2000 HE69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81614 2000 HS69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
81615 2000 HQ70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81616 2000 HW70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
81617 2000 HZ70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81618 2000 HP71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81619 2000 HW72 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81620 2000 HX72 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
81621 2000 HF73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
81622 2000 HR73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81623 2000 HY73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81624 2000 HW74 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81625 2000 HA75 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
81626 2000 HP75 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81627 2000 HW75 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81628 2000 HF76 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81629 2000 HO76 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81630 2000 HT76 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81631 2000 HD77 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
81632 2000 HE77 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81633 2000 HH77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81634 2000 HN77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81635 2000 HQ77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
81636 2000 HP78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81637 2000 HW78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81638 2000 HX78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81639 2000 HA79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
81640 2000 HX79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81641 2000 HA80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
81642 2000 HD80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
81643 2000 HP80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
81644 2000 HY80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
81645 2000 HY81 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81646 2000 HK82 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81647 2000 HT83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81648 2000 HU83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81649 2000 HW83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
81650 2000 HH84 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81651 2000 HT84 30/04/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
81652 2000 HY84 30/04/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
81653 2000 HJ85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
81654 2000 HO86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
81655 2000 HS86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
81656 2000 HU86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
81657 2000 HD87 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
81658 2000 HO87 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81659 2000 HS87 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81660 2000 HR88 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81661 2000 HM89 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81662 2000 HJ90 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81663 2000 HE92 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
81664 2000 HM92 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81665 2000 HQ94 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81666 2000 HW94 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
81667 2000 HC96 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81668 2000 HE97 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81669 2000 HD99 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81670 2000 HX102 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81671 2000 HD103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81672 2000 HY103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81673 2000 HA105 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
81674 2000 JC 02/05/2000 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
81675 2000 JO 01/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
81676 2000 JB1 01/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81677 2000 JW1 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81678 2000 JX2 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81679 2000 JB4 04/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
81680 2000 JS4 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
81681 2000 JQ5 01/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81682 2000 JA6 02/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81683 2000 JV6 04/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81684 2000 JJ7 06/05/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
81685 2000 JH9 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81686 2000 JM9 03/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
81687 2000 JU9 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81688 2000 JF11 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81689 2000 JX11 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81690 2000 JJ12 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81691 2000 JD14 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81692 2000 JN14 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81693 2000 JU14 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
81694 2000 JT15 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81695 2000 JU15 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81696 2000 JC17 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81697 2000 JD17 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81698 2000 JG17 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81699 2000 JY17 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81700 2000 JU19 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL