Danh sách tiểu hành tinh/81401–81500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81401 2000 GB85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81402 2000 GC85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81403 2000 GD85 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81404 2000 GV85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81405 2000 GJ86 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81406 2000 GL86 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
81407 2000 GO88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81408 2000 GU88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81409 2000 GO89 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
81410 2000 GT90 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81411 2000 GT91 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81412 2000 GE92 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81413 2000 GF95 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81414 2000 GH97 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81415 2000 GV97 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81416 2000 GH99 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81417 2000 GJ99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81418 2000 GR99 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81419 2000 GJ100 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81420 2000 GQ100 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81421 2000 GX100 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81422 2000 GQ101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81423 2000 GV101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81424 2000 GA102 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81425 2000 GH102 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81426 2000 GS103 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81427 2000 GR104 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81428 2000 GV104 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81429 2000 GE106 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
81430 2000 GM106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81431 2000 GU106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81432 2000 GL107 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81433 2000 GC108 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81434 2000 GR109 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81435 2000 GS109 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
81436 2000 GC110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
81437 2000 GL110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
81438 2000 GZ111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
81439 2000 GQ112 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81440 2000 GU112 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81441 2000 GA114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81442 2000 GO114 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81443 2000 GV114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81444 2000 GR117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
81445 2000 GJ121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
81446 2000 GH123 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81447 2000 GJ123 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81448 2000 GV123 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81449 2000 GJ124 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81450 2000 GD125 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81451 2000 GG125 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81452 2000 GQ125 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81453 2000 GN126 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81454 2000 GW126 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81455 2000 GS127 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
81456 2000 GZ128 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
81457 2000 GF130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
81458 2000 GL131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
81459 2000 GE132 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
81460 2000 GK133 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81461 2000 GV134 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81462 2000 GW134 08/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81463 2000 GA135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81464 2000 GF135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81465 2000 GN136 12/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81466 2000 GC137 12/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81467 2000 GH137 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81468 2000 GS137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81469 2000 GU137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
81470 2000 GX137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
81471 2000 GY138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
81472 2000 GE139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
81473 2000 GS139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81474 2000 GE141 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81475 2000 GG141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
81476 2000 GH141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81477 2000 GU141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81478 2000 GF142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
81479 2000 GX142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81480 2000 GH143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
81481 2000 GF146 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
81482 2000 GN148 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81483 2000 GB153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81484 2000 GF153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
81485 2000 GN153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
81486 2000 GA154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
81487 2000 GV154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
81488 2000 GC155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
81489 2000 GM155 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81490 2000 GP155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
81491 2000 GB156 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
81492 2000 GK157 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81493 2000 GE158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
81494 2000 GT158 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81495 2000 GU158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81496 2000 GH159 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81497 2000 GN159 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81498 2000 GO159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81499 2000 GD160 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
81500 2000 GO160 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL