Danh sách tiểu hành tinh/81301–81400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81301 2000 GM3 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81302 2000 GE5 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81303 2000 GY5 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
81304 2000 GZ5 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81305 2000 GP6 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81306 2000 GV7 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81307 2000 GZ8 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81308 2000 GC9 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81309 2000 GD10 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81310 2000 GM10 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81311 2000 GU10 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81312 2000 GL11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81313 2000 GD12 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81314 2000 GQ12 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81315 2000 GX12 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81316 2000 GE13 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81317 2000 GM14 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81318 2000 GW14 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81319 2000 GB15 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81320 2000 GP15 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81321 2000 GE17 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81322 2000 GC20 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81323 2000 GM20 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
81324 2000 GC21 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81325 2000 GM22 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81326 2000 GO25 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81327 2000 GY26 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81328 2000 GA28 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81329 2000 GE28 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81330 2000 GN30 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
81331 2000 GF32 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81332 2000 GJ32 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81333 2000 GR32 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81334 2000 GS32 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81335 2000 GP33 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81336 2000 GX35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81337 2000 GP36 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81338 2000 GR37 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81339 2000 GB38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81340 2000 GL38 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81341 2000 GS38 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
81342 2000 GJ40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81343 2000 GB41 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81344 2000 GJ41 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81345 2000 GW41 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81346 2000 GX43 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81347 2000 GB47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
81348 2000 GP47 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81349 2000 GV47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81350 2000 GC49 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81351 2000 GH50 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81352 2000 GN50 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81353 2000 GP50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81354 2000 GR52 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
81355 2000 GT52 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81356 2000 GT53 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81357 2000 GV55 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81358 2000 GH57 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81359 2000 GR57 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81360 2000 GL58 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81361 2000 GN59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81362 2000 GU59 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81363 2000 GO60 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
81364 2000 GG61 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81365 2000 GX61 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81366 2000 GM63 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81367 2000 GN64 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81368 2000 GR64 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81369 2000 GT64 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81370 2000 GV64 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81371 2000 GB65 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81372 2000 GG65 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81373 2000 GA67 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81374 2000 GE67 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81375 2000 GZ68 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81376 2000 GB69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81377 2000 GG69 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81378 2000 GT69 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81379 2000 GO70 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81380 2000 GT70 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81381 2000 GJ71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81382 2000 GO71 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
81383 2000 GP71 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81384 2000 GU71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81385 2000 GM72 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81386 2000 GT73 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81387 2000 GD75 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81388 2000 GG75 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81389 2000 GR78 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81390 2000 GB79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81391 2000 GP79 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81392 2000 GH81 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81393 2000 GL81 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81394 2000 GV82 07/04/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
81395 2000 GK83 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81396 2000 GO83 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81397 2000 GZ83 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81398 2000 GP84 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81399 2000 GY84 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81400 2000 GA85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL