Danh sách tiểu hành tinh/79501–79600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79501 1998 FN135 28/03/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
79502 1998 FB143 29/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79503 1998 GA5 02/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
79504 1998 GZ5 02/04/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
79505 1998 GC6 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
79506 1998 HG7 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
79507 1998 HD42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79508 1998 HB52 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
79509 1998 HT136 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
79510 1998 HO153 24/04/1998 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
79511 1998 JR4 01/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79512 1998 KE3 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79513 1998 KM19 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79514 1998 KM26 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
79515 1998 KU29 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
79516 1998 KP58 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79517 1998 MD 16/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
79518 1998 MF3 16/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
79519 1998 MQ3 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79520 1998 MZ16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79521 1998 ML29 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79522 1998 MS33 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79523 1998 OC1 20/07/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,2 km MPC · JPL
79524 1998 OY9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
79525 1998 OZ9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79526 1998 OL12 30/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
79527 1998 OL14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79528 1998 QG 17/08/1998 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
79529 1998 QP1 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,4 km MPC · JPL
79530 1998 QD4 17/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
79531 1998 QX6 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
79532 1998 QX17 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79533 1998 QN20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79534 1998 QQ21 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79535 1998 QW23 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79536 1998 QM29 23/08/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
79537 1998 QX31 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79538 1998 QN34 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79539 1998 QS35 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79540 1998 QW36 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79541 1998 QQ37 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79542 1998 QH38 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79543 1998 QB39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79544 1998 QD41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79545 1998 QG41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79546 1998 QJ41 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79547 1998 QS42 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79548 1998 QD44 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79549 1998 QH44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79550 1998 QO46 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79551 1998 QB47 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
79552 1998 QE47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79553 1998 QN48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79554 1998 QT48 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
79555 1998 QU48 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
79556 1998 QX49 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79557 1998 QA51 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79558 1998 QE51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79559 1998 QQ51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79560 1998 QC56 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79561 1998 QT58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79562 1998 QU62 27/08/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
79563 1998 QD70 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
79564 1998 QV72 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
79565 1998 QV75 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79566 1998 QZ76 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79567 1998 QO83 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79568 1998 QS85 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
79569 1998 QQ88 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79570 1998 QK90 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79571 1998 QG92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79572 1998 QP92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79573 1998 QW92 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79574 1998 QV93 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
79575 1998 QZ93 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79576 1998 QG98 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79577 1998 QX99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
79578 1998 QD100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79579 1998 QY102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79580 1998 QW103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79581 1998 QC106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79582 1998 QF108 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79583 1998 QW108 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79584 1998 RW5 13/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
79585 1998 RD16 14/09/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
79586 1998 RB17 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79587 1998 RE18 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79588 1998 RJ18 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79589 1998 RF19 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79590 1998 RX19 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79591 1998 RO20 15/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,1 km MPC · JPL
79592 1998 RZ25 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79593 1998 RP30 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79594 1998 RA31 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79595 1998 RX31 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79596 1998 RH33 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79597 1998 RN34 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79598 1998 RA37 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79599 1998 RB37 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79600 1998 RR40 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL