Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/76401–76500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76401 2000 FY12 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76402 2000 FZ12 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76403 2000 FC13 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76404 2000 FG13 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76405 2000 FM13 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
76406 2000 FO13 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76407 2000 FP13 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76408 2000 FS13 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76409 2000 FU13 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76410 2000 FC15 29/03/2000 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
76411 2000 FQ16 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76412 2000 FJ17 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76413 2000 FU17 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76414 2000 FV17 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76415 2000 FA18 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76416 2000 FU18 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76417 2000 FW18 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76418 2000 FF19 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76419 2000 FJ19 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
76420 2000 FN19 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76421 2000 FA20 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76422 2000 FD21 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76423 2000 FE21 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
76424 2000 FH21 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76425 2000 FR21 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76426 2000 FT21 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76427 2000 FJ22 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
76428 2000 FL22 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76429 2000 FG23 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
76430 2000 FL23 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76431 2000 FU23 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76432 2000 FB24 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
76433 2000 FM24 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
76434 2000 FO24 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76435 2000 FT25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
76436 2000 FT28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
76437 2000 FD29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
76438 2000 FE29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
76439 2000 FP29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
76440 2000 FY30 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76441 2000 FB31 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76442 2000 FO31 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76443 2000 FS31 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
76444 2000 FA32 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76445 2000 FO32 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76446 2000 FT32 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
76447 2000 FY32 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76448 2000 FD33 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76449 2000 FL33 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76450 2000 FL34 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76451 2000 FB36 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
76452 2000 FO36 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76453 2000 FT36 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76454 2000 FM37 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76455 2000 FA38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76456 2000 FL38 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76457 2000 FV38 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76458 2000 FA39 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76459 2000 FE41 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76460 2000 FQ41 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76461 2000 FH44 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76462 2000 FP44 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76463 2000 FZ45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76464 2000 FP46 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
76465 2000 FQ46 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
76466 2000 FD47 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76467 2000 FP48 30/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
76468 2000 FY55 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76469 2000 FY56 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76470 2000 FC57 30/03/2000 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
76471 2000 FD57 30/03/2000 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
76472 2000 FP57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
76473 2000 FR57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
76474 2000 FK58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
76475 2000 FQ58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
76476 2000 FU58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
76477 2000 FB59 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76478 2000 FL60 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76479 2000 FF62 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
76480 2000 FH63 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
76481 2000 FW63 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76482 2000 FJ64 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
76483 2000 FS65 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
76484 2000 FQ68 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
76485 2000 FS71 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
76486 2000 FY72 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
76487 2000 FU73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
76488 2000 GG 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
76489 2000 GC5 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76490 2000 GH7 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76491 2000 GN7 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76492 2000 GS9 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76493 2000 GZ9 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76494 2000 GK10 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76495 2000 GR10 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76496 2000 GM13 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76497 2000 GJ16 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76498 2000 GC17 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76499 2000 GZ17 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76500 2000 GP21 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL