Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/75301–75400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75301 1999 XN34 06/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
75302 1999 XV34 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75303 1999 XQ35 06/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
75304 1999 XT36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
75305 1999 XV36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,4 km MPC · JPL
75306 1999 XZ36 07/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,9 km MPC · JPL
75307 1999 XM37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
75308 Shoin 1999 XY37 07/12/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 3,0 km MPC · JPL
75309 1999 XE38 03/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
75310 1999 XA39 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75311 1999 XC39 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75312 1999 XT40 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75313 1999 XL41 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75314 1999 XG42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75315 1999 XK42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75316 1999 XM42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75317 1999 XO43 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75318 1999 XN44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75319 1999 XU44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75320 1999 XV45 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75321 1999 XY45 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75322 1999 XF47 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75323 1999 XY47 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75324 1999 XV48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75325 1999 XX48 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75326 1999 XZ50 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
75327 1999 XV52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75328 1999 XZ52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75329 1999 XE53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75330 1999 XF53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75331 1999 XL53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75332 1999 XN53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75333 1999 XO54 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75334 1999 XS54 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75335 1999 XP55 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75336 1999 XE57 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75337 1999 XA58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75338 1999 XX59 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75339 1999 XN60 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75340 1999 XP60 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75341 1999 XQ60 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75342 1999 XW60 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75343 1999 XK61 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75344 1999 XS61 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75345 1999 XZ61 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75346 1999 XE62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75347 1999 XO62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75348 1999 XF64 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75349 1999 XB65 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75350 1999 XY65 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75351 1999 XY67 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75352 1999 XH68 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75353 1999 XL69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75354 1999 XS69 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75355 1999 XP70 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75356 1999 XA71 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75357 1999 XL71 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75358 1999 XT71 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
75359 1999 XA72 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75360 1999 XO72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75361 1999 XQ72 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75362 1999 XQ73 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75363 1999 XK74 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75364 1999 XZ74 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
75365 1999 XP75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75366 1999 XS82 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75367 1999 XV82 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75368 1999 XW82 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75369 1999 XZ82 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75370 1999 XM83 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
75371 1999 XU83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75372 1999 XX83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75373 1999 XY83 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75374 1999 XG84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75375 1999 XJ84 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
75376 1999 XX84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75377 1999 XP85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75378 1999 XQ85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75379 1999 XF87 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75380 1999 XK87 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75381 1999 XM89 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
75382 1999 XP89 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75383 1999 XB91 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
75384 1999 XS91 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75385 1999 XX92 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75386 1999 XZ92 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75387 1999 XK93 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75388 1999 XS93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75389 1999 XU94 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75390 1999 XN95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
75391 1999 XF96 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
75392 1999 XD97 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75393 1999 XS97 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75394 1999 XE98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75395 1999 XJ98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75396 1999 XU98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75397 1999 XY98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75398 1999 XZ98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75399 1999 XB99 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75400 1999 XQ100 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL