Danh sách tiểu hành tinh/60701–60800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60701 2000 GQ51 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60702 2000 GU52 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60703 2000 GU53 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60704 2000 GK55 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60705 2000 GU55 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60706 2000 GB56 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60707 2000 GP56 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60708 2000 GC57 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60709 2000 GN57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60710 2000 GU57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60711 2000 GS59 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
60712 2000 GM60 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
60713 2000 GK61 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60714 2000 GN62 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60715 2000 GX64 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60716 2000 GD65 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60717 2000 GZ66 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60718 2000 GN69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60719 2000 GQ69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
60720 2000 GC72 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60721 2000 GA73 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60722 2000 GE73 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60723 2000 GU73 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60724 2000 GE74 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
60725 2000 GH74 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
60726 2000 GE75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60727 2000 GO75 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60728 2000 GS76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60729 2000 GZ78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60730 2000 GC79 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60731 2000 GQ79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60732 2000 GK80 06/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
60733 2000 GL80 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60734 2000 GT80 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60735 2000 GF82 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60736 2000 GJ82 08/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
60737 2000 GB87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60738 2000 GK87 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60739 2000 GR87 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60740 2000 GU89 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60741 2000 GY90 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60742 2000 GY91 04/04/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
60743 2000 GU92 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60744 2000 GB93 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60745 2000 GQ93 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60746 2000 GA95 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60747 2000 GW95 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60748 2000 GC96 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60749 2000 GF96 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
60750 2000 GQ98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60751 2000 GU98 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
60752 2000 GM99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60753 2000 GA101 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60754 2000 GH101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60755 2000 GU101 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60756 2000 GM104 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60757 2000 GK107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60758 2000 GP108 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60759 2000 GA112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
60760 2000 GC113 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60761 2000 GK113 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60762 2000 GA115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60763 2000 GN118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
60764 2000 GV122 11/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,9 km MPC · JPL
60765 2000 GE124 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60766 2000 GU124 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60767 2000 GU133 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60768 2000 GY136 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60769 2000 GF143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
60770 2000 GL143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
60771 2000 GS154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
60772 2000 GY155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
60773 2000 GD158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
60774 2000 GW159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60775 2000 GG160 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
60776 2000 GP160 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60777 2000 GS162 08/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60778 2000 GU162 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60779 2000 GY162 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60780 2000 GA164 12/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60781 2000 GD164 12/04/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
60782 2000 GJ166 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60783 2000 GB171 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
60784 2000 GC178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
60785 2000 GT179 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
60786 2000 GP182 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60787 2000 GW183 14/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60788 2000 HW 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60789 2000 HW1 25/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
60790 2000 HD4 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
60791 2000 HM6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
60792 2000 HS6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
60793 2000 HQ7 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60794 2000 HR7 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60795 2000 HO8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60796 2000 HB9 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60797 2000 HR10 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60798 2000 HV10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60799 2000 HV11 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60800 2000 HJ12 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL