Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/52101–52200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52101 2598 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
52102 2616 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
52103 2658 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52104 2660 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
52105 2669 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
52106 2673 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
52107 2703 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52108 2830 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
52109 2863 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
52110 3007 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
52111 3020 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
52112 3064 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
52113 3100 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
52114 3118 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
52115 3512 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
52116 4032 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
52117 4059 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52118 4103 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
52119 4105 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
52120 4106 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
52121 4117 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
52122 4128 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
52123 4217 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
52124 4272 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52125 4274 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
52126 4284 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
52127 4681 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
52128 4693 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52129 4796 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
52130 4882 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
52131 4892 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
52132 5034 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
52133 6007 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
52134 6059 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
52135 6070 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
52136 6076 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
52137 6080 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
52138 6131 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
52139 6192 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
52140 6603 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
52141 6605 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
52142 6610 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
52143 6635 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
52144 6759 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
52145 6832 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
52146 7061 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
52147 9061 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
52148 9506 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
52149 1074 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
52150 1097 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52151 1180 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
52152 1296 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
52153 2043 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
52154 2152 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
52155 2236 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
52156 4100 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
52157 4126 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
52158 4175 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52159 4178 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
52160 4229 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
52161 4302 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
52162 4357 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
52163 1004 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
52164 1012 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52165 1099 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
52166 1184 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
52167 1220 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
52168 1305 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52169 1494 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
52170 2046 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
52171 2127 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
52172 2166 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
52173 2178 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
52174 2183 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
52175 2204 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
52176 2233 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
52177 2235 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
52178 2244 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
52179 2270 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
52180 2273 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
52181 3112 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52182 3130 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 9,1 km MPC · JPL
52183 3286 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
52184 3361 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
52185 3370 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
52186 4072 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
52187 4125 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
52188 4142 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
52189 4215 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
52190 4241 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
52191 4263 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
52192 5053 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
52193 5209 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
52194 1149 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
52195 2061 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
52196 2075 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
52197 2373 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
52198 2389 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
52199 2465 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52200 3094 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL