Danh sách tiểu hành tinh/51601–51700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
51601 2001 HW27 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51602 2001 HL28 27/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51603 2001 HU28 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51604 2001 HY28 27/04/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
51605 2001 HD29 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
51606 2001 HK29 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51607 2001 HO29 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
51608 2001 HF32 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51609 2001 HZ32 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51610 2001 HH33 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51611 2001 HQ33 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51612 2001 HT33 27/04/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
51613 2001 HS34 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51614 2001 HD35 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51615 2001 HE35 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51616 2001 HL35 29/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51617 2001 HU35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51618 2001 HV35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51619 2001 HE36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51620 2001 HQ36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51621 2001 HR36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51622 2001 HA37 29/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
51623 2001 HJ37 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51624 2001 HT37 29/04/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
51625 2001 HX37 29/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
51626 2001 HJ38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
51627 2001 HK38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,6 km MPC · JPL
51628 2001 HC42 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
51629 2001 HM43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
51630 2001 HL44 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51631 2001 HN46 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51632 2001 HT46 18/04/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
51633 2001 HX46 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
51634 2001 HU47 19/04/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
51635 2001 HA48 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51636 2001 HM49 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51637 2001 HP49 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
51638 2001 HF53 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51639 2001 HH53 23/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51640 2001 HP54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51641 2001 HY54 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51642 2001 HG55 24/04/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
51643 2001 HT56 24/04/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
51644 2001 HD60 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51645 2001 HP60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
51646 2001 HA62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
51647 2001 HY62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
51648 2001 HN63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
51649 2001 HB64 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51650 2001 HG64 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51651 2001 HC65 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
51652 2001 HH65 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51653 2001 HW65 30/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51654 2001 HK66 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51655 Susannemond 2001 JA 01/05/2001 Kanab E. E. Sheridan 3,4 km MPC · JPL
51656 2001 JD 01/05/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
51657 2001 JG 02/05/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
51658 2001 JJ1 02/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
51659 2001 JN1 14/05/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
51660 2001 JX2 12/05/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
51661 2001 JO6 14/05/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
51662 2001 JZ6 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
51663 Lovelock 2001 JL7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
51664 2001 JB9 15/05/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
51665 2001 JN10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
51666 2001 KJ1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51667 2001 KH3 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
51668 2001 KL4 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
51669 2001 KQ4 17/05/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
51670 2001 KF5 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
51671 2001 KP6 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
51672 2001 KW6 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
51673 2001 KC7 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
51674 2001 KE7 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
51675 2001 KS7 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
51676 2001 KJ8 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
51677 2001 KN8 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
51678 2001 KR8 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51679 2001 KY8 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
51680 2001 KF9 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51681 2001 KO9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51682 2001 KM10 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
51683 2001 KT10 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
51684 2001 KU10 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
51685 2001 KQ11 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
51686 2001 KF12 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
51687 2001 KP12 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
51688 2001 KW12 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
51689 2001 KN13 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51690 2001 KS13 20/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
51691 2001 KT13 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
51692 2001 KY13 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
51693 2001 KS14 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
51694 2001 KX14 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
51695 2001 KQ16 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
51696 2001 KD17 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
51697 2001 KG17 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
51698 2001 KQ20 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
51699 2001 KA21 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
51700 2001 KV23 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL