Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/47801–47900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47801 2000 EF55 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
47802 2000 EZ56 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47803 2000 EK58 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
47804 2000 EP59 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47805 2000 EY60 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47806 2000 EV65 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
47807 2000 ED67 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
47808 2000 EG67 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
47809 2000 EA78 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47810 2000 EE79 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47811 2000 ER79 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
47812 2000 EW79 05/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47813 2000 EK84 06/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47814 2000 ED85 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
47815 2000 EP85 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47816 2000 EE86 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47817 2000 EW89 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47818 2000 EA91 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47819 2000 EJ91 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47820 2000 EB93 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47821 2000 EN93 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47822 2000 EX95 11/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
47823 2000 EK97 10/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47824 2000 ED103 11/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47825 2000 EO103 12/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47826 2000 EC105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
47827 2000 EJ105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
47828 2000 EV109 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
47829 2000 EF110 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
47830 2000 EF111 08/03/2000 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
47831 2000 ED112 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47832 2000 EC113 09/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
47833 2000 EJ114 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47834 2000 EN114 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47835 Stevecoe 2000 EK116 10/03/2000 Catalina R. Hill 4,9 km MPC · JPL
47836 2000 EU116 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
47837 2000 EB118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
47838 2000 EP119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
47839 2000 ES119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
47840 2000 EW119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
47841 2000 EO121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
47842 2000 EH122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
47843 Maxson 2000 EC123 11/03/2000 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
47844 2000 EQ126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
47845 2000 ED129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
47846 2000 EM133 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47847 2000 EV133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
47848 2000 EY133 11/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47849 2000 EY135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
47850 2000 EB137 12/03/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
47851 Budine 2000 EW139 12/03/2000 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
47852 2000 EQ140 02/03/2000 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
47853 2000 EA144 03/03/2000 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
47854 2000 EY150 05/03/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
47855 2000 EU153 06/03/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
47856 2000 EO154 06/03/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
47857 2000 ET155 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47858 2000 EB158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
47859 2000 EJ158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
47860 2000 EX163 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47861 2000 EY169 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
47862 2000 ED175 02/03/2000 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
47863 2000 EC180 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47864 2000 EN184 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47865 2000 FK3 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
47866 2000 FM5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
47867 2000 FC6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
47868 2000 FS11 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47869 2000 FF12 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47870 2000 FK13 29/03/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
47871 2000 FQ13 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47872 2000 FV15 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
47873 2000 FV16 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
47874 2000 FP17 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
47875 2000 FG21 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47876 2000 FM21 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47877 2000 FE23 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47878 2000 FK25 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
47879 2000 FR26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
47880 2000 FY27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
47881 2000 FV30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
47882 2000 FT38 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
47883 2000 FZ39 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47884 2000 FN40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47885 2000 FB42 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47886 2000 FT42 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47887 2000 FY42 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47888 2000 FC46 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47889 2000 FL47 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47890 2000 FB49 30/03/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47891 García-Migani 2000 FO65 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
47892 2000 GT5 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
47893 2000 GY11 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
47894 2000 GS21 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47895 2000 GZ25 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47896 2000 GE36 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
47897 2000 GO38 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47898 2000 GA47 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
47899 2000 GO48 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47900 2000 GS48 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL