Danh sách tiểu hành tinh/474501–474600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474501 2003 UN53 18/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
474502 2003 UN59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
474503 2003 UA60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
474504 2003 UM75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
474505 2003 UE76 17/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
474506 2003 UP80 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474507 2003 UP83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
474508 2003 UT87 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
474509 2003 UN89 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474510 2003 UM119 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474511 2003 UD123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474512 2003 UF125 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474513 2003 UF134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
474514 2003 UO177 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474515 2003 UU179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
474516 2003 UW180 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474517 2003 UV204 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474518 2003 UD210 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
474519 2003 US230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474520 2003 UA231 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474521 2003 UZ239 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474522 2003 UQ271 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474523 2003 UG279 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474524 2003 UN305 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474525 2003 UA318 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
474526 2003 UD330 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474527 2003 UM332 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
474528 2003 UH341 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
474529 2003 UY342 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474530 2003 UY351 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
474531 2003 UJ365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474532 2003 VG1 05/11/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
474533 2003 VU4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474534 2003 WF 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
474535 2003 WK12 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474536 2003 WS12 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474537 2003 WF13 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
474538 2003 WT21 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474539 2003 WZ26 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474540 2003 WU34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
474541 2003 WY60 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474542 2003 WA68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474543 2003 WF69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474544 2003 WC88 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474545 2003 WK109 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
474546 2003 WP115 20/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
474547 2003 WY122 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474548 2003 WJ145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474549 2003 WX153 26/11/2003 Socorro LINEAR APO 1,5 km MPC · JPL
474550 2003 WB171 21/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
474551 2003 XV20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474552 2003 YC4 16/12/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
474553 2003 YK30 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474554 2003 YQ94 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch APO 1,1 km MPC · JPL
474555 2003 YM140 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
474556 2003 YJ147 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474557 2003 YF160 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474558 2004 AZ2 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474559 2004 AK18 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474560 2004 BT1 16/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
474561 2004 BU35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474562 2004 BK39 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
474563 2004 BK92 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
474564 2004 BO107 28/01/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
474565 2004 CJ25 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
474566 2004 CC31 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
474567 2004 CY56 27/01/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
474568 2004 CJ119 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
474569 2004 EB10 12/03/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
474570 2004 EB32 14/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
474571 2004 EP40 26/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474572 2004 EW72 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474573 2004 ER81 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474574 2004 FG1 17/03/2004 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
474575 2004 FF18 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474576 2004 FU78 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474577 2004 FM91 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
474578 2004 FP111 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
474579 2004 FA116 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
474580 2004 FL117 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
474581 2004 FG132 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474582 2004 FP141 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474583 2004 GC18 12/04/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
474584 2004 GM31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
474585 2004 HC2 19/04/2004 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
474586 2004 HL8 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474587 2004 HD25 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
474588 2004 LX20 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
474589 2004 LZ29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474590 2004 NA14 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474591 2004 NN29 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
474592 2004 PG30 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
474593 2004 PU62 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474594 2004 PE84 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
474595 2004 PH93 07/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
474596 2004 RS40 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
474597 2004 RW40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
474598 2004 RL42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
474599 2004 RY49 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
474600 2004 RG110 07/09/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL