Danh sách tiểu hành tinh/474601–474700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474601 2004 RS149 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
474602 2004 RH158 10/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
474603 2004 RL232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
474604 2004 RR236 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474605 2004 RD237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474606 2004 RR242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
474607 2004 RG245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474608 2004 RE327 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
474609 2004 SY43 18/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
474610 2004 SX49 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
474611 2004 SB56 25/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
474612 2004 TX18 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
474613 2004 TL19 15/10/2004 Socorro LINEAR 230 m MPC · JPL
474614 2004 TZ27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474615 2004 TX42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
474616 2004 TV44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474617 2004 TY57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474618 2004 TT78 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474619 2004 TD98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
474620 2004 TH149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
474621 2004 TG159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
474622 2004 TL163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474623 2004 TF177 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474624 2004 TL188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
474625 2004 TU196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
474626 2004 TR220 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
474627 2004 TN230 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
474628 2004 TX232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
474629 2004 TQ265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
474630 2004 TF269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
474631 2004 TG336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474632 2004 TO342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474633 2004 UT 18/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,8 km MPC · JPL
474634 2004 UY 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
474635 2004 VN29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
474636 2004 VE63 09/11/2004 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
474637 2004 VG74 12/11/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
474638 2004 VD75 12/11/2004 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
474639 2004 VH80 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
474640 Alicanto 2004 VN112 06/11/2004 Cerro Tololo A. C. Becker 178 km MPC · JPL
474641 2004 WL8 19/11/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
474642 2004 XN3 03/12/2004 Eskridge Farpoint Obs. 900 m MPC · JPL
474643 2004 XX15 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
474644 2004 XF21 08/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
474645 2004 XS32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474646 2004 XZ58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474647 2004 XA59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474648 2004 XW66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474649 2004 XK93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474650 2004 XK103 15/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
474651 2004 XT108 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474652 2004 XO109 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474653 2004 XC119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
474654 2004 XF119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
474655 2004 XF133 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
474656 2004 XS147 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
474657 2004 YB13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
474658 2004 YG17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
474659 2004 YN25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
474660 2005 AT1 01/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
474661 2005 AN3 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
474662 2005 AL4 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
474663 2005 AG6 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
474664 2005 AC17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
474665 2005 AP21 06/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
474666 2005 AE27 06/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
474667 2005 AK42 15/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
474668 2005 AO65 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
474669 2005 AY77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
474670 2005 BP9 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
474671 2005 BA14 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
474672 2005 BQ14 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474673 2005 CF 01/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
474674 2005 CZ6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
474675 2005 CK22 01/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
474676 2005 CL64 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
474677 2005 EJ12 02/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
474678 2005 ED31 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
474679 2005 EX37 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474680 2005 EK62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474681 2005 EY72 03/02/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
474682 2005 EK73 02/02/2005 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
474683 2005 EB86 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
474684 2005 EZ90 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
474685 2005 ED94 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
474686 2005 EJ114 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
474687 2005 EL118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474688 2005 ER141 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
474689 2005 EL208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
474690 2005 EU212 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
474691 2005 EL214 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
474692 2005 EW240 11/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
474693 2005 ED244 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
474694 2005 EG294 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
474695 2005 EQ294 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
474696 2005 EC316 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
474697 2005 ET330 13/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
474698 2005 GT1 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474699 2005 GV34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
474700 2005 GD41 04/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL