Danh sách tiểu hành tinh/473501–473600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
473501 2015 XL131 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473502 2015 XT131 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
473503 Minoruozima 2015 XE132 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473504 2015 XL134 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473505 2015 XY134 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
473506 2015 XC136 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
473507 2015 XP136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473508 2015 XR136 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473509 2015 XL137 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473510 2015 XL138 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
473511 2015 XJ139 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
473512 2015 XZ139 29/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
473513 2015 XD140 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
473514 2015 XW141 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473515 2015 XE144 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
473516 2015 XO144 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
473517 2015 XY144 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473518 2015 XN146 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
473519 2015 XU146 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473520 2015 XN147 18/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
473521 2015 XP147 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
473522 2015 XW147 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473523 2015 XZ147 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473524 2015 XC148 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
473525 2015 XO148 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
473526 2015 XG152 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
473527 2015 XA161 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
473528 2015 XW165 28/10/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
473529 2015 XO166 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473530 2015 XO167 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
473531 2015 XU167 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473532 2015 XC168 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473533 2015 XK170 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473534 2015 XP170 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473535 2015 XS170 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473536 2015 XZ170 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
473537 2015 XP171 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473538 2015 XR171 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
473539 2015 XC172 13/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
473540 2015 XN173 15/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
473541 2015 XJ185 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
473542 2015 XV188 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
473543 2015 XO191 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473544 2015 XB192 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473545 2015 XO193 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
473546 2015 XG195 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
473547 2015 XX195 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
473548 2015 XP196 09/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
473549 2015 XS196 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
473550 2015 XB197 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473551 2015 XL197 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473552 2015 XL201 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
473553 2015 XQ201 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
473554 2015 XH202 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
473555 2015 XP203 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
473556 2015 XU203 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
473557 2015 XF206 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
473558 2015 XJ207 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
473559 2015 XC210 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
473560 2015 XQ211 15/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
473561 2015 XN212 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
473562 2015 XL213 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21885| 3,7 km MPC · JPL
473563 2015 XO214 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
473564 2015 XE216 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
473565 2015 XP216 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
473566 2015 XA217 27/01/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
473567 2015 XK217 01/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
473568 2015 XD219 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
473569 2015 XG220 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
473570 2015 XG221 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
473571 2015 XW222 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
473572 2015 XC223 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
473573 2015 XC224 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473574 2015 XP226 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473575 2015 XL228 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473576 2015 XS228 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473577 2015 XR229 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
473578 2015 XD230 05/07/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
473579 2015 XD231 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
473580 2015 XW233 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
473581 2015 XS234 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
473582 2015 XZ234 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473583 2015 XE235 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
473584 2015 XQ236 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
473585 2015 XT237 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
473586 2015 XU237 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
473587 2015 XK238 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
473588 2015 XO238 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
473589 2015 XV242 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473590 2015 XR243 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
473591 2015 XB245 15/12/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
473592 2015 XO245 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
473593 2015 XQ245 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
473594 2015 XR245 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
473595 2015 XU245 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
473596 2015 XA246 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
473597 2015 XH257 03/05/2013 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
473598 2015 XD258 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
473599 2015 XK258 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
473600 2015 XU258 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL